‘Ro­di­te­lji su se lju­ti­li ka­da sam još u sred­njoj ško­li upi­sa­la Aka­de­mi­ju’

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU -

a s Iva­nom Li­va­ko­vi­ćem sni­mi­la sam film i se­ri­ju. Pri­je to­ga s Bog­da­nom Ži­ži­ćem, Želj­kom Se­ne­či­ćem, Jo­aki­mom Ma­ru­ši­ćem... Na­rav­no da pri­želj­ku­jem no­ve ulo­ge. Ve­li­ki sam obo­ža­va­telj se­ri­ja, taj žanr da­nas ra­de naj­bo­lji re­da­te­lji, TV pro­duk­ci­ja otva­ra no­ve pros­to­re i za sce­na­ris­te, glum­ce - go­vo­ri.

Osim u “Eg­zor­cis­tu” ima glav­nu ulo­gu u baj­ci “Snjež­na kra­lji­ca” u za­gre­bač­kom ka­za­li­štu Treš­nja.

- To je baj­ka i za dje­cu i odras­le. Pos­to­je nas­lo­vi ko­ji su priv­lač­ni za raz­li­či­tu dob, za­uz­mu mjes­to u na­šoj me­mo­ri­ji, vi­so­ko su me­đu na­šim gle­da­telj­skim že­lja­ma. Ta­ko je i s ovom An­der­se­no­vom baj­kom. Na­kon du­lje vre­me­na ra­dim u Treš­nji, s iz­vr­s­nim mla­dim glum­ci­ma i ne­ko­li­ko ko­le­ga s ko­ji­ma sam i pri­je su­ra­đi­va­la. Stvo­ren je je­dan po­eti­čan i ja­ko vi­zu­alan svi­jet. Ima­mo vr­lo in­ten­zi­van ri­tam igra­nja, klin­ci ja­ko do­bro re­agi­ra­ju - pri­ča.

Kao di­je­te Sen­ka je vo­lje­la baj­ke, a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.