LA­NAC OSVETE

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Na­kon što mu na­pad­nu že­nu, po­žr­tvov­ni će muž, ina­če mir­ni sred­njo­škol­ski pro­fe­sor Will Ge­rard, unaj­mi­ti grupu raz­boj­ni­ka sve ne bi li se osve­tio na­pa­da­či­ma. Stva­ri će, na­rav­no, iz­mak­nu­ti kon­tro­li kad shva­ti da raz­boj­ni­ci s njim ima­ju neo­bič­ne pla­no­ve...Will shva­ća da je pos­tao dio nji­ho­ve pr­lja­ve igre.

ŽANR: TRI­LER, 2011., SAD RE­ŽI­JA: RO­GER DONALDSON ULO­GE: NICOLAS CAGE ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.