ŠUTNJA (NI)JE ZLA­TO

FILM HTV 1 20:05

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Ko­me­di­ja/dra­ma o dvo­ji­ci pri­ja­te­lja i pos­lov­nih part­ne­ra te brač­nom pre­lju­bu. Ne­že­nja Ron­ny je pos­lov­ni čo­vjek, a sret­no ože­nje­ni Nick ge­ni­ja­lan in­že­njer. U ti­je­ku je pro­jekt ko­ji će bi­ti pre­su­dan za nji­ho­vu za­jed­nič­ku tvrt­ku. Ron­nyje­va dje­voj­ka Beth i Nic­ko­va že­na Ge­ne­ve po­dr­ža­va­ju svo­je mu­škar­ce i u njih vje­ru­ju. Či­ni se da sve te­če u naj­bo­ljem smje­ru, sve dok jed­no­ga da­na Ron­ny ne spa­zi Nic­ko­vu že­nu s dru­gim mu­škar­cem.

ŽANR: KO­ME­DI­JA, DRA­MA, 2011., SAD RE­ŽI­JA: RON

★★★ ★★ HOWARD ULO­GE: VINCE VAUGHN, KE­VIN JA­MES ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.