UMRI MU­ŠKI 4.0

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Ka­da net­ko upad­ne u naj­za­šti­će­ni­ju kom­pju­ter­sku mre­žu Odje­la za ot­kri­va­nje cyber kri­mi­na­la u FBI-ju, za­mje­nik glav­nog di­rek­to­ra Bowman od­lu­či oku­pi­ti sve naj­poz­na­ti­je ha­ke­re dr­ža­ve ka­ko bi saz­nao tko sto­ji iza dr­skog na­pa­da. Je­dan od lo­ka­nih po­li­ca­ja­ca John McCla­ne (Bru­ce Wil­lis) ima za­da­tak pri­ves­ti Far­rel­la (Jus­tin Long).

ŽANR: TRI­LER, 2007., SAD RE­ŽI­JA: LEN WISMAN ULO­GE: BRU­CE WIL­LIS, JUS­TIN LONG ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.