OLIVER DRAGOJEVIĆ NASTUPIT ĆE U SPLITSKOJ ARE­NI US­PR­KOS BO­LES­TI

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Pje­va­ču su di­jag­nos­ti­ci­ra­li kar­ci­nom plu­ća i ide na ke­mo­te­ra­pi­je. “Kon­cert u Are­ni ide da­lje. No toč­no je da u Fran­k­furt na ‘Hr­vat­sku noć’ ne idem, re­kao nam je Oliver Dragojević (69), ko­ji će 15. pro­sin­ca odr­ža­ti ve­li­ki kon­cert u Are­ni u rod­nom gra­du Spli­tu. Put u Fran­k­furt je pro­ble­ma­ti­čan jer pje­va­ča uma­ra­ju du­ga pu­to­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.