JANET JACKSON SNI­MA­LA SPOT I DEMOLIRALA KU­ĆU PA TUŽE NJE­ZI­NE PRODUCENTE

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Da­vid Ta­te tvr­di da mu pro­du­cent­ska tvrt­ka Zan­mi Films ni­je is­pla­ti­la no­vac za šte­tu ka­ko je do­go­vo­re­no. Janet Jackson (51) sni­ma­la je spot za pje­smu “No Sle­eep” i sa svo­jim ti­mom uni­šti­la ku­ću. Ta­te tra­ži se­dam mi­li­ju­na ku­na za nak­na­du šte­te. - Upro­pas­ti­li su mi zi­do­ve i po­do­ve - is­tak­nuo je ogor­če­ni vlas­nik ku­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.