LIAMU GALLAGHERU OBOŽAVATELJ NA NJE­GO­VU KONCERTU OGULIO KRUMPIR

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Ne­ka­daš­nji član Oa­si­sa poz­nat je po neo­bič­nim iz­ja­va­ma i jav­noj sva­đi s bra­tom. Li­am Gal­lag­her (45) pri­je kon­cer­ta u Lon­do­nu na druš­tve­noj mre­ži je za­mo­lio obo­ža­va­te­lje da uči­ne ne­što za nje­ga.

- Htio bih da net­ko ogu­li krum­pi­re na koncertu - na­pi­sao je, a je­dan obožavatelj mu je is­pu­nio že­lju. Nje­mač­ki no­vi­na­ri iz­vi­jes­ti­li su da je ko­lum­bij­ska pje­va­či­ca ko­ris­ti­la of­f­sho­re tvrt­ku u Mal­ti i ta­ko iz­bje­gla pla­ća­nje po­re­za. Sha­ki­ra (40) sta­nu­je u Špa­njol­skoj s deč­kom, no­go­me­ta­šem Ge­rar­dom Piqu­eom (30), a pri­ja­vi­la je svoj bo­ra­vak na Ba­ha­mi­ma. Pje­va­či­ca je pre­ba­ci­la oko 250 mi­li­ju­na ku­na na taj­ni ra­čun u Mal­ti i pos­ta­la dio skan­da­la “Raj­ski pa­pi­ri” u ko­jem se spo­mi­nju kra­lji­ca Eli­za­be­ta, pje­vač Bo­no i princ Char­les.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.