Je­di­na že­na me­đu su­per­fra­jer­či­na­ma

Te­me­lji se na is­to­ime­nom stri­pu o ti­mu su­per­ju­na­ka. Bat­man, Won­der Wo­man, Aqu­aman, Cyborg i Flash se udru­žu­ju ka­ko bi spa­si­li pla­net

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU -

Bat­man se mo­ra su­oči­ti sa svo­jim naj­ve­ćim ne­pri­ja­te­ljem do sa­da. Po­tak­nut ob­nov­lje­nom vje­rom u čo­vje­čans­tvo i in­s­pi­ri­ran Su­per­ma­no­vim ne­se­bič­nim či­nom, od­lu­či za­tra­ži­ti po­moć Won­der Wo­man. Za­jed­no pro­na­la­ze tim su­per­lju­di ka­ko bi ot­klo­ni­li no­vu pri­jet­nju. Una­toč od­lič­noj eki­pi ko­ju čine ju­na­ci Bat­man, Won­der Wo­man, Aqu­aman, Cyborg i Flash, mo­žda će bi­ti pre­kas­no da se spa­si pla­net od na­pa­da ka­tas­tro­fal­nih raz­mje­ra. Ben Af­fleck u ak­cij­skom spek­tak­lu “Li­ga prav­de” tu­ma­či Bat­ma­na, Hen­ry Ca­vill je Su­per­man, a Gal Ga­dot igra Won­der Wo­man. Ez­ra Mil­ler glu­mi Fla­sha, Ja­son Mo­moa je Aqu­aman, a Ray Fi­sher se po­jav­lju­je u ulo­zi Cybor­ga. Ga­dot ka­že da no­vi film ima ve­li­ko zna­če­nje za nje­zin lik Won­der Wo­man. - Ovo je pr­vi put na­kon mno­go go­di­na da je po­nov­no dio ti­ma - is­tak­nu­la je glu­mi­ca.

Ona je us­pje­la sni­mi­ti film dok je no­si­la dru­go di­je­te, kćer Mayu.

- Raz­re­za­li smo kos­tim i sta­vi­li ze­le­ni ukras na tr­buh. Bi­lo je pre­smi­ješ­no vi­dje­ti Won­der Wo­man s trud­nič­kim tr­bu­hom - pri­sje­ti­la se Ga­dot.

To je bio je­dan od pro­ble- ma ko­je su us­pješ­no ri­je­ši­li. Zbog obi­telj­ske tra­ge­di­je re­da­telj Zack Snyder je mo­rao oti­ći sa sni­ma­nja. Za svo­ju za­mje­nu je oda­brao Jo­ssa Whe­do­na ko­ji je za­vr­šio snimanje, a to ni­je utje­ca­lo na kva­li­te­tu fil­ma “Li­ga prav­de”.

- To je za­nim­ljiv pro­izvod dvo­ji­ce di­rek­to­ra - po­hva­lio je Af­fleck ko­nač­ni re­zul­tat nji­ho­va ra­da. Fi­sher je re­kao ka­ko je Cyborg sa­vr­še­na kom­bi­na­ci­ja teh­no­lo­gi­je i ljud­skog sr­ca. Mil­le­ru se svi­đa što nje­gov lik Flash do­živ­lja­va vri­je­me pu­no spo­ri­je. - Is­kre­no, od­lič­no sam se za­ba­vio na se­tu - is­pri­čao je mla­di glu­mac. (vb)

Gal Ga­dot je sni­ma­la film ti­je­kom trud­no­će

i bi­lo joj je ja­ko smi­ješ­no se­be vi­dje­ti

s tr­bu­hom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.