CHIWETEL EJIOFOR SALT

NO­VA TV, 21:25, SU­BO­TA

24sata - Cafe 24 - - TJEDAN -

Evelyn Salt je taj­na agen­ti­ca CIA-e ko­ja se obve­za­la na duž­nost do­mo­vi­ni. Na­kon što je op­tu­že­na da je ru­ski špi­jun, Salt bje­ži ka­ko bi očis­ti­la lja­gu sa svog ime­na. Ko­ris­te­ći vje­šti­ne ko­je je stek­la kao taj­ni agent, mo­ra po­bje­ći pro­go­ni­te­lji­ma i za­šti­ti­ti svo­ju obi­telj ili će naj­moć­ni­ja svjet­ska si­la iz­bri­sa­ti sva­ki trag nje­zi­na pos­to­ja­nja. No nje­zi­ni su še­fo­vi uvje­re­ni da že­li iz­vr­ši­ti aten­tat na pred­sjed­ni­ka te se Salt utr­ku­je i s vre­me­nom ka­ko bi ot­kri­la iden­ti­tet pra­vog iz­da­ji­ce. Nje­zi­ni na­po­ri da do­ka­že ne­vi­nost još vi­še pro­dub­lju­ju sum­nju u nje­zi­ne mo­ti­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.