TALAC

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 1 21:50

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Jeff Tal­ley (B. Wil­lis) je biv­ši lo­san­ge­le­ski po­li­cij­ski pre­go­va­rač u ta­lač­kim kri­za­ma, ko­ji se na­kon jed­ne kri­ve pro­cje­ne ko­ja je do­ve­la do stra­da­nja ne­vi­nih oso­ba pov­la­či na mjes­to še­fa po­li­cij­ske pos­ta­je u na­iz­gled mir­no­me pro­vin­cij­skom gra­di­ću. Ni ta­mo vi­še ni­je mir­no, pa se po­li­ca­jac su­oča­va s poz­na­tom si­tu­aci­jom. Tro­ji­ca ma­lo­ljet­ni­ka pro­va­lju­ju u ku­ću bo­ga­to­ga ra­ču­no­vo­đe Wal­te­ra Smit­ha (K. Pol­lack), ubi­ju po­li­caj­ku ko­ja do­la­zi pro­vje­ri­ti za­što se ak­ti­vi­rao alarm i uzi­ma­ju za ta­oce do­ma­ći­na i nje­go­vo dvo­je dje­ce. Jeff po­ku­ša­va ri­je­ši­ti te­žak slu­čaj, no iz­vr­s­no or­ga­ni­zi­ra­na kri­mi­nal­na sku­pi­na ot­me nje­go­vu že­nu i kćer, a nji­ho­vo pu­šta­nje na slo­bo­du uvje­tu­ju pre­da­jom CD-a s važ­nim po­da­ci­ma ko­je ra­ču­no­vo­đa ču­va neg­dje u svo­joj ku­ći... Sce­na­rist Do­ug Ric­har­d­son je te­melj­nu pri­ču o dvos­tru­koj ta­lač­koj kri­zi pre­uzeo iz slobodno pre­pri­ča­no­ga ro­ma­na Ro­ber­ta Cra­isa. Am­bi­ci­oz­nu re­ži­ju pot­pi­su­je fran­cu­ski re­da­telj Flo­rent Emi­lio Si­ri.

ŽANR: TRI­LER, 2005., SAD REŽIJA: FLO­RENT EMI­LIO SI­RI

★★★ ★★ ULO­GE: BRUCE WIL­LIS, KE­VIN POLLAK, JIMMY BENNETT,

MIC­HEL­LE HORN, BEN FOSTER, JO­NAT­HAN TUCKER

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.