KVA­LI­FI­KA­CI­JE ZA SP: GRČKA - HRVATSKA

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 20:35

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Hr­vat­sku no­go­met­nu re­pre­zen­ta­ci­ju oče­ku­je ve­li­ka bor­ba za pla­sman na Svjet­sko pr­vens­tvo u Ru­si­ji idu­će go­di­ne. Pro­tiv­nik je Grčka, do­bro poz­na­ti pro­tiv­nik i jed­na od naj­č­vr­š­ćih europ­skih mom­ča­di. Pre­dvo­đe­ni iz­bor­ni­kom Mic­ha­elom Skib­be­om i dvo­ji­com Kos­ta­sa, na­pa­da­čem Mar­se­il­lea Mi­tro­glo­uom i sto­pe­rom Ro­me Ma­no­la­som, Gr­ci mis­le oz­bilj­no u svo­joj na­mje­ri da oti­đu u Ru­si­ju i odi­gra­ju kva­li­tet­no pr­vens­tvo. No, ne­što se pi­ta i nas. Re­al­no, ima­mo bo­lje igra­če, ima­mo no­vog iz­bor­ni­ka i at­mo­sfe­ra u mom­ča­di po­bolj­ša­na je u od­no­su na kraj man­da­ta An­te Ča­či­ća. No­vi iz­bor­nik Zlat­ko Da­lić vra­tio je u mom­čad An­tu Re­bi­ća i Iva­na Stri­ni­ća i po pr­vi pu­ta u se­ni­or­sku re­pre­zen­ta­ci­ju po­zvao Ni­ko­lu Vla­ši­ća. Se­na­to­ri su os­ta­li is­ti i na nji­ma će bi­ti naj­ve­ći te­ret, to i oni sa­mi zna­ju - od Mo­dri­ća, pre­ko Ra­ki­ti­ća do Man­džu­ki­ća. Kom­pli­ci­ra­na si­tu­aci­ja u ko­joj smo se naš­li još ni­je do kra­ja iz­vu­če­na, no ne sum­nja­mo u ‘Va­tre­ne’ i nji­hov pla­sman u Ru­si­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.