DO­BRO DOŠ­LA KU­ĆI, ROXY CHARMICHAEL

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Ci­je­lo mjes­to u iš­če­ki­va­nju je ve­li­ke zvi­jez­de Roxy Car­mic­ha­el, ko­ja je pet­na­est go­di­na ra­ni­je otiš­la iz gra­da. Na­juz­bu­đe­ni­ji su Den­ton Webb, ko­je­mu je Roxy bi­la naj­ve­ća lju­bav, a sa­da je ože­njen i ima dje­cu, i Din­ky Bo­sset­ti (W. Ryder), ti­nej­dže­ri­ca ko­ju svi sma­tra­ju ču­da­ki­njom. Din­ky je iz­nim­no in­te­li­gent­na i ne­pri­la­go­đe­na...

ŽANR: DRA­MA, 1990., SAD

REŽIJA: JIM ABRAHAMS ULO­GE: WINONA RYDER ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.