STALAG 17

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA -

U nje­mač­kom lo­go­ru Stalag 17 u ba­ra­ci 4 na­la­ze se ame­rič­ki čas­ni­ci. Po­ku­ša­va­ju ot­kri­ti tko do­jav­lju­je Ni­jem­ci­ma in­for­ma­ci­je o bi­je­gu, jer tko­god po­ku­ša­va, nje­mač­ka za­sje­da je sprem­na. Ne­ki sum­nja­ju na J. J. Sef­to­na (Wil­li­am Hol­den) ko­ji tr­gu­je sa stra­ža­ri­ma i ima pri­vi­le­gi­je... Wil­li­am Hol­den osvo­jio je Os­ca­ra za glav­nu ulo­gu.

ŽANR: RAT­NI, 1953., SAD

REŽIJA: BILLY WILDER ULO­GE: WIL­LI­AM HOL­DEN ★★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.