SNAJPER 5

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA -

Ne­mi­lo­srd­ni ubo­ji­ca rje­ša­va se oso­ba na vi­so­kim po­lo­ža­ji­ma u ame­rič­koj voj­s­ci. Kad na­red­nik Bran­don Bec­kett saz­na da je je­dan od ubi­je­nih nje­gov otac, le­gen­dar­ni snaj­pe­rist Tho­mas Bec­kett, on od­mah kre­će u ak­ci­ju ka­ko bi se osve­tio kriv­cu. No kad ga nje­gov otac spa­si od za­sje­de, Bran­don shva­ti da je on sa­mo pi­jun u igri svo­jih na­dre­đe­nih.

ŽANR: AK­CI­JA, 2014., BUGARSKA REŽIJA: DON MIC­HA­EL PA­UL ULO­GE: TOM BERENGER ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.