DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJAK -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

10:55 Ludi znans­tve­nik 11:15 Naj­te­ži po­prav­ci 12:10 Ro­đe­ni za vož­nju 14:00 Za­to­če­ni u ino­zem­s­tvu 15:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 17:00

Au­to­ces­ta kroz pa­kao 18:00 Su­oča­va­nje… 19:00 Svih 360°

20:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 21:00 Isu­ši­va­nje oce­ana: Mis­te­ri­ji du­bi­na 22:00

Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća

23:00 Osi­gu­ra­nje u zrač­noj lu­ci: Ko­lum­bi­ja

VIASAT EXPLORE

17:10 Su­pe­riz­ra­da su­pe­ra­uto­mo­bi­la 18:00 Ve­li­ko na pro­da­ji 18:25 Mo­ja ku­ća na vo­di 18:45 Grad­nja u div­lji­ni 19:30 Pre­živ­lja­va­nje na Aljas­ci 20:15 Ve­li­ka sje­ver­na pros­trans­tva 21:00 Oce­an­ski ka­ubo­ji 22:35 Kra­lje­vi dr­va 23:20 Mo­ja ku­ća na vo­di

DOKU TV

11:00 Upoz­naj­te mog div­ljeg lju­bim­ca 12:00 Ka­ri­oke danas 13:00 Bo­je ki­ne 14:00 Hu­gov mo­zak 16:00

Što mi je ga­ta­ra rek­la 17:00 Taj­ne umjet­ni­ka 18:00 Put oko svi­je­ta na 80 na­či­na (r) 19:00 Upoz­naj­te mog div­ljeg lju­bim­ca (r) 20:00

Gan­g­s­te­ri u odi­je­li­ma 21:00

Sta­ljin, u bo­ji

SE­RI­JA RTL KOC­KI­CA 22:55

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.