EDISON

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - UTORAK -

No­vi­nar Pol­lack pi­šu­ći uobi­ča­je­ni tekst, na­iđe na či­nje­ni­cu ko­ja upu­ću­je na ko­rup­ci­ju u re­do­vi­ma po­li­ci­je. Mlad, am­bi­ci­ozan i že­ljan do­ka­zi­va­nja u stru­ci, Pol­lack poč­ne is­tra­ži­va­ti te ubr­zo shva­ti da je ri­ječ o ci­je­loj or­ga­ni­zi­ra­noj mre­ži lju­di ko­ji ra­de za po­li­ci­ju ili su na vi­so­kim po­li­tič­kim po­lo­ža­ji­ma. Pol­lack shva­ti da ta­ko ve­li­ku ho­bot­ni­cu ne­će mo­ći sam ri­je­ši­ti te po­moć po­tra­ži kod is­kus­nog ve­te­ra­na no­vi­nar­skog za­na­ta, re­por­te­ra Ash­for­da. Tri­ler “Edison”, pri­ča o ko­rum­pi­ra­noj po­li­ci­ji i po­li­caj­cu iz­van kon­tro­le, priv­la­či iz­bo­rom glu­ma­ca (Ke­vin Spa­cey, Mor­gan Fre­eman, Jus­tin Tim­ber­la­ke). To je film o sku­pi­ni ko­rum­pi­ra­nih po­li­ca­ja­ca ko­ja kon­tro­li­ra ti­jek dro­ge, pros­ti­tu­ci­je i pri tom ubi­ja, pod­me­će laž­ne do­ka­ze, svje­do­ke i pri­če. Me­đu nji­ma je i po­li­ca­jac De­ed (LL Co­ol J) ko­ji skri­va svo­ju du­bo­ku uz­ne­mi­re­nost i nes­la­ga­nje s pos­tup­ci­ma svo­jih ko­le­ga.

ŽANR: TRI­LER, 2005., SAD REŽIJA: DA­VID J. BURKE

★★★ ★★ ULO­GE: JUS­TIN TIM­BER­LA­KE, MOR­GAN FRE­EMAN,

LL CO­OL J, KE­VIN SPA­CEY, DYLAN MCDERMOTT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.