ZA­ŠTO NI­SAM NA FA­CE­BO­OKU

24sata - Cafe 24 - - UTORAK -

Su­očen s ve­li­kom di­le­mom tre­ba li otvo­ri­ti pro­fil na Fa­ce­bo­oku ili ne, autor kre­će na ep­sko pu­to­va­nje ot­kri­va­nja sa­mog se­be dok va­že ar­gu­men­te za i pro­tiv to­ga da pos­ta­ne ko­ris­nik naj­ve­će druš­tve­ne mre­že na svi­je­tu. Od sta­rih škol­skih pri­ja­te­lja ko­ji se Fa­ce­bo­okom slu­že ka­ko bi os­ta­li u kon­tak­tu, pre­ko ve­li­kog žen­ska­ra ko­ji na toj stra­ni­ci za­vo­di že­ne, pa sve do kri­mi­nal­ca ko­ji pra­ti sva­ki vaš po­kret ka­ko bi saz­nao ka­da da vam op­ljač­ka ku­ću...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.