DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

08:50 Plov­ni put Yu­ko­na 09:40 Ve­li­ka utr­ka čo­vje­čans­tva 10:30 Zna­nost glu­pog 10:55 Ludi znans­tve­nik 11:15 Naj­te­ži po­prav­ci 12:10 Ro­đe­ni za vož­nju 14:00 Za­to­če­ni u ino­zem­s­tvu 15:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 17:00 Au­to­ces­ta kroz pa­kao 18:00 Sed­mi kon­ti­nent, kom­pi­la­ci­ja 20:05 Bra­in Ga­mes 21:00 Tes­ti­ra­nje vi­ral­nog 22:05 Zna­nost glu­pog 23:00 Za mi­li­jun go­di­na

VIASAT EXPLORE

18:00 Ve­li­ko na pro­da­ji 18:25 Mo­ja ku­ća na vo­di 18:45 Grad­nja u div­lji­ni 19:30 Pre­živ­lja­va­nje na Aljas­ci 20:15 Ve­li­ka sje­ver­na pros­trans­tva 21:00 Ve­li­ko na pro­da­ji 21:45 Kra­lje­vi otpada 22:40 Kra­lje­vi dr­va 23:25 Mo­ja ku­ća na vo­di

DOKU TV

13:00 U pla­vet­ni­lu an­tar­k­ti­ke 14:00 Sin­ga­pur­sko po­lje sno­va 15:00 Avi­oni ko­ji su pro­mi­je­ni­li svi­jet 16:00 Što mi je ga­ta­ra rek­la 17:00 Taj­ne umjet­ni­ka 18:00 Put oko svi­je­ta na 80 na­či­na (r) 19:00 Upoz­naj­te mog div­ljeg lju­bim­ca (r) 20:00 Gan­g­s­te­ri u odi­je­li­ma 21:00 Ka­ko su ubo­ji­ce pos­ta­le pop iko­ne?

SE­RI­JA NO­VA TV

22:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.