KNJIŽNIČAR 3

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK -

Pri­ča po­či­nje ot­mi­com pro­fe­so­ra Laz­loa, po­vjes­ni­ča­ra na Uni­ver­zi­te­tu u Bu­ku­re­štu. Ot­mi­ča­ri že­le da im pro­fe­sor po­mog­ne pro­na­ći Ju­din pe­har. Na­da­ju se da će po­mo­ću pe­ha­ra - ko­ji je sas­tav­ljen od 30 sre­br­nja­ka ko­je je Ju­da do­bio za iz­da­ju Isu­sa - u ži­vot po­vra­ti­ti Vla­da Dra­cu­lu i us­pos­ta­vi­ti vla­da­vi­nu zla na svi­je­tu.

ŽANR: AVAN­TU­RA, 2008., SAD REŽIJA: JO­NAT­HAN FRAKES ULO­GE: NOAH WYLE ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.