DR. BER­G­MANN, SEOSKI LI­JEČ­NIK U se­lo do­la­zi biv­ša Ja­no­va dje­voj­ka i tvr­di da no­si nje­nje­go­vo di­je­te. No on se zbli­ža­va s Ma­ren i ja­ko je za­ljub­ljen u nju

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Dok­to­rok­tor Jan Ber­g­mann spre­man je za pr­vi­vi rad­ni dan, ali če­ka­oni­ca zja­pi praz­na.raz­na. Ko­nač­no mu do­la­ze pr­vi pa­ci­jen­ti,en­ti, ko­ji si­mu­li-si­mu­li­ra­ju te­go­be ka­ko bi­bi is­ku­ša­li no­vog li­ječ­ni­ka.

Ja­no­va ve­za s Ma­ren Jan-Jan­t­zen se po­bolj­ša­va,a, ali po­jav­lju­je se nje­go­va biv­ša, li­ječ­ni­ca­eč­ni­ca Cons­tan­ze, i ot­kri­va mu da no­si­si nje­go­vo di­je­te. Jan spa­si ži­vot se­lja­ku Kar­ste­nu te odu­še­vi mje­šta­ne.

Car­men Lutz du­go nje­gu­je mu­ža, obo­lje­log od Par­kin­so­no­ve bo­les­ti, ko­ji je mr­zo­vo­ljan­r­zo­vo­ljan i is­ka­lju­je

UTO­RAK SRIJEDA

se na že­ni. Kad Car­men iz­giz­gu­bi živ­ce i na­sr­ne na nje­ga, uhva­ti je iz­ne­nad­na sla­bost. Jan pred­la­že paru da za­pos­li nje­go­va­te­lji­cu.

Ma­ren se sas­ta­sas­ta­ne s priv­lač­nim gos­tom Maxom Bloc­hom i u Ja­nu se bu­di lju­bo­mo­ra.lju­bo­mo­ra Brač­ni par Theo i In­ge Kos­c­hin­ski do­la­zi na od­mor u De­ekel­sen, ala­li Theo je bez­vo­ljan i ne­ma te­ka. Jan pre­poz­na ko­ji je pro­blem.

Ma­re­nin sin vi­di da se lju­bi s Ja­nom i po­bjeg­ne. Jan i Ma­ren se zbog to­ga po­sva­đa­ju, a ona­on pro­na­la­zi si­no­vo opro­štaj­no pi­smo.

ČE­T­VR­TAK PETAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.