Ke­mal po­bjeg­ne iz bol­ni­ce i nes­ta­ne Na­zan pa su sve dje­voj­ke u stra­hu

AN­ĐE­LI

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Ke­mal je stje­ran u klop­ku jer se nje­gov zlo­čin ko­nač­no ot­krio. Ka­ko bi se spa­sio od po­li­ci­je, bi­ra na­čin ko­ji ni­ko­me ne bi pao na pa­met.

Po­sje­kav­ši ru­ku, Ke­mal us­pi­je­va po­bje­ći iz bol­ni­ce. Cu­re pri­me tu šo­kant­nu vi­jest i obuz­me ih strah jer ne zna­ju što će slje­de­će uči­ni­ti. Ke­mal se zak­li­nje da će se osve­ti­ti zbog oz­lje­de na svo­joj ru­ci.

Svi se us­pa­ni­če kad Def­ne odjed­nom nes­ta­ne. Na­zan, ko­ja je uvje­re­na da je Def­ne oteo Ke­mal, oko­mi se na pres­tra­še­nu Ej­lul. Son­gul i Gu­nej unaj­me Ze­hri­nu sta­ru ku­ću. Dok pla­ni­ra­ju po­če­ti no­vi ži­vot, Se­lin ih uz­ne­mi­ra­va i uni­šta­va im sklad.

Ej­lul ot­pus­te iz bol­ni­ce te se vra­ti svo­joj ku­ći. Ako se Me­su­de i po­tru­di bi­ti do­bra maj­ka kak­va pri­je ni­je bi­la, Ej­lul će bi­ti ja­ko te­ško za­bo­ra­vi­ti bol ko­ju joj

je na­ni­je­la u proš­los­ti.

UTO­RAK SRIJEDA ČE­T­VR­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.