SVADLJIVICA

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA -

Kao Re­gi­ca bi­la je je­zi­ča­va i svad­lji­va, pa su se lju­di

na uli­ci iz­ne­na­di­li kad je s nji­ma ‘pris­toj­no’ raz­go­va­ra­la i smje­ška­la se

1

4

5

6

2 1) Kao Re­gi­ca Ka­ta­le­nić sa svo­jim Du­de­kom, Mar­ti­nom Sag­ne­rom 2) S Na­ta­šom Dor­čić u se­ri­ji ‘Di­ri­gen­ti i mu­ži­ka­ši’ 3) Kad su se emi­ti­ra­li ‘Grun­tov­ča­ni’, uli­ce biv­še dr­ža­ve bi­le su praz­ne 4) Jed­na­ko kao i u se­ri­ja­ma, bri­lji­ra­la je i na ka­za­liš­nim da­ska­ma 5) S glum­cem Vla­di­mi­rom Ja­ga­ri­ćem pros­la­vi­la je 50 go­di­na bra­ka

3

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.