Kon­cert Vla­di Šte­fan­či­ću za­vr­šio dir­lji­vim iz­ved­ba­ma

24sata - Cafe 24 - - HOMMAGE -

Ocu hr­vat­skog mju­zik­la pok­lo­ni­li su se an­sambl ka­za­li­šta Ko­me­di­je te broj­ni po­sje­ti­te­lji.

Pr­vi od če­ti­ri­ju kon­ce­ra­ta pod na­zi­vom “Za­bav­ljač” po­sve­ćen Vla­di Šte­fan­či­ću bio je “pu­to­va­nje” kroz 70 go­di­na nje­go­ve ka­ri­je­re. Večer je po­če­la mju­zik­lom “Čo­vjek iz Man­c­he”, a or­kes­trom i zbo­rom je uprav­ljao ma­es­tro Ve­selj­ko Ba­re­šić. San­dra Ba­ga­rić je u du­etu s Da­ni­je­lom Pin­ta­rić ot­pje­va­la “Što će bi­ti su­tra”. Kon­cert je za­vr­šio dir­lji­vim iz­ved­ba­ma ever­gre­ena “Tko pje­va zlo ne mis­li” iz is­to­ime­nog mju­zik­la i nes­luž­be­nom him­nom “Ne­ka ci­je­li ovaj svi­jet”. Na koncertu su, me­đu os­ta­lim, bi­li Zden­ka Ko­va­či­ček, Kos­ta­din­ka Vel­kov­ska i Sanja Do­le­žal. (vb)

DOMAĆINI VE­ČE­RI Mi­la Ele­go­vić i Dra­žen Ču­ček kao vo­di­te­lji; Ti­ha­na i Sa­ša Za­le­pu­gin

EMO­TIV­NO DRU­ŽE­NJE Glu­mi­ca Le­la Mar­gi­tić uži­va­la je u koncertu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.