DRA­ŽEN TURINA ŠAJETA ŽE­LIM DA SE TOPLESI VRA­TE NA PLA­ŽU KAO ŠTO SU BI­LI PRI­JE

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Že­na­ma je pos­ta­lo ne­ugod­no u to­ple­si­ma oti­ći na pla­žu, ka­že Dra­žen Turina Šajeta (46). Pje­vač sma­tra da su lju­di da­nas pos­ta­li ma­nje slo­bod­ni ne­go što su bi­li.

- Da­nas je ski­da­nje pos­ta­lo zlo­čin, dok se kra­đa, pri­mje­ri­ce, na­gra­đu­je - upo­zo­ra­va Šajeta. Is­ti­če da je na in­ter­ne­tu sve dos­tup­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.