JEDI U NOVALJI ŽAVAJU DA­LI­ĆA

24sata - Cafe 24 - - OSOBA TJEDNA -

Mo­der­na dvo­kat­ni­ca Zlat­ka Da­li­ća (51) na­la­zi se ma­lo iz­van cen­tra No­va­lje, u Pri­mor­skoj uli­ci. Ia­ko je pr­vi red do mo­ra, ku­ća ima ve­li­ki ba­zen. Ako je su­di­ti pre­ma su­sje­di­ma, tre­ner se u gra­du od­lič­no sna­šao jer ga ne pres­ta­ju kom­pli­men­ti­ra­ti.

- O nje­mu imam samo ri­je­či hva­le jer uvi­jek poz­dra­vi i drag je, ali i zgo­dan - kroz smi­jeh je rek­la Ur­su­la Ba­la­ša, tre­ne­ro­va pr­va su­sje­da. Da­lić je od nje­zi­na bra­ta pri­je dvi­je go­di­ne ku­pio i te­ren u Novalji na oto­ku Pa­gu.

- Od­go­jen je baš ona­ko ka­ko tre­ba. Ne­ma šan­se da iz­a­đe na dvo­ri­šte a da ne poz­dra­vi i ba­rem na­krat­ko ne po­raz­go­va­ra s na­ma. Ni­kad to ni­su ne­ke te­ške te­me, ali po­pri­ča­ti s lju­di­ma ko­ji te okru­žu­ju je ljud­ski i on se tog pra­vi­la za­is­ta dr­ži - po­jas­ni­la je dru­ga Da­li­će­va su­sje­da, Di­oni­zi­ja Škun­ca. Lo­kal­ni sta­nov­ni­ci do­da­li su ka­ko je ci­je­la obi­telj pris­toj­na, ali i po­bož­na te da im je dra­go što se iz­bor­nik od­lu­čio upra­vo za ne­kret­ni­nu u Novalji. U ku­ći još ne­ma ni­ko­ga, a u dvo­ri­štu smo za­tek­li rad­ni­ke ko­ji su čis­ti­li ba­zen i ure­đi­va­li okuć­ni­cu. Ni­su nam znali re­ći kad se oče­ku­je Da­li­ćev do­la­zak na lje­to­va­nje s obi­te­lji.

- Slje­de­ćih ne­ko­li­ko tje­da­na si­gur­no ga ne­će biti, i to zbog neo­bjaš­nji­vih raz­lo­ga - na­ša­li­li su se rad­ni­ci, alu­di­ra­ju­ći na Svjet­sko no­go­met­no pr­vens­tvo u Ru­si­ji, gdje se Da­lić tre­nu­tač­no na­la­zi s re­pre­zen­ta­ci­jom. Vi­lu je gra­dio San­dro Al­le­na, a pro­jek­ti­ra­la ju je Ves­na Šo­nje Al­le­na. Is­ti­če da iz­bor­nik ni­je imao ne­ke po­seb­ne že­lje ve­za­ne uz iz­gled ku­će, ali je htio da okuć­ni­ca sa­dr­ži pal­mu i la­van­du ka­ko bi ima­la pot­pu­ni dal­ma­tin­ski štih. Ni­je htio an­ga­ži­ra­ti oso­bu ko­ja će umjes­to nje­ga raz­go­va­ra­ti s iz­vo­đa­či­ma ra­do­va ne­go je sve sam. - Ni­kak­vih po­seb­nih proh­tje­va Zlat­ko ni­je imao. Samo je htio da mu dvo­ri­šte sa­dr­ži de­ta­lje po ko­ji­ma je otok Pag poz­nat po­put la­van­de. Sve je htio sam do­go­va­ra­ti sa mnom, ni­je htio ima­ti po­sred­ni­ka ni u če­mu što je ima­lo ve­ze s ku­ćom - rek­la je ar­hi­tek­ti­ca Ves­na. Is­tak­nu­la je da joj je iz­nim­no dra­go što je sa­gra­đe­na vi­la jer je pr­vot­ni plan bio grad­nja 13 apart­ma­na, što bi samo na­ru­ši­lo lje­po­tu tog di­je­la No­va­lje. Iz­bor­ni­ku će ovo biti dru­go lje­to da sa su­pru­gom Da­vor­kom i si­no­vi­ma To­ni­jem i Bru­nom lje­tu­je u Novalji. Čes­to je is­ti­cao da su mu dje­ca naj­važ­ni­ja na svi­je­tu, ali da su­pru­ga ima po­seb­no mjes­to u obi­te­lji.

- Ia­ko je za­vr­ši­la eko­no­mi­ju, na­pus­ti­la je po­sao ka­ko bi nam se po­sve­ti­la. Ni­je la­ko s tri mu­škar­ca u ku­ći. Pa­zi­la je da iz­a­đe­mo na pra­vi put. Sa­ču­va­la je obi­telj uz pu­no tru­da i ener­gi­je - po­hva­lio je Da­lić svo­ju su­pru­gu, ko­ju zna još od dje­tinj­stva iz Liv­na, a vjen­ča­li su se 1992. go­di­ne.

Oba si­na nas­to­ji iz­ves­ti na pra­vi put te im stal­no po­jaš­nja­va važ­nost obra­zo­va­nja. Sin Bru­no stu­di­ra me­nadž­ment na ame­rič­kom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu, dok je To­ni završio in­for­ma­ti­ku, a ho­bi mu je glaz­ba, pa ra­di kao DJ na pla­ži Zr­će. (K. Rumora)

SIN LJU­BI MI­SI­CU

Bru­no Da­lić (20) i nje­go­va dje­voj­ka Al­ma Fa­bu­lić (22) ra­de u is­tom klu­bu na Zr­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.