Ne igram no­go­met. Kad mi net­ko ne­što ba­ci, ja po­bjeg­nem

Pje­va­či­ca, ma­ne­ken­ka i glu­mi­ca ka­že da nje­zi­no pro­iz­la­zi iz to­ga što ona ne zna uhva­ti­ti lop­tu. Uvje­re­na je ka­ko će Va­tre­ni u fi­na­le Mun­di­ja­la

24sata - Cafe 24 - - OSOBA TJEDNA - Pi­še: DE­NIS GAŠČIĆ

Ot­ka­ko je po­če­lo Svjet­sko no­go­met­no pr­vens­tvo, Ni­ves Cel­zi­jus ( 36) pom­no pra­ti igru na­ših Va­tre­nih i bo­dri ih svo­jim go­li­ša­vim fo­to­gra­fi­ja­ma.

U raz­go­vo­ru sa za­gre­bač­kom pje­va­či­com, mo­de­lom i glu­mi­com pro­vje­ri­li smo ko­li­ka je nje­zi­na lju­bav pre­ma no­go­me­tu te što mis­li o us­pje­si­ma na­ših Va­tre­nih. - S ob­zi­rom na to da sam de­set go­di­na bi­la u bra­ku s no­go­me­ta­šem, mis­lim da mo­je za­ni­ma­nje za no­go­met ni­je neo­bič­no. Pri­je Di­ne Dr­pi­ća no­go­met sam vi­še gledala iz ne­ke žen­ske per­s­pek­ti­ve. Tko je li­jep, tko zgo­dan, a tko stras­tven na te­re­nu. Ali u bra­ku sam za­vo­lje­la no­go­met u cje­li­ni - objas­ni­la je Ni­ves za­što je ta­ko za­ni­ma no­go­met­ni svi­jet. Na pi­ta­nje tko joj je naj­dra­ži, a tko naj­ljep­ši no­go­me­taš, rek­la nam je:

- Tre­nu­tač­no mi je naj­ljep­ši Ru­ben Lof­tus Che­ek, a od­go­vor na pi­ta­nje tko mi je naj­dra­ži no­go­me­taš ne­ka bu­de mo­ja ma­la taj­na. Ni­kad, ka­že, ni­je igra­la no­go­met jer je to­tal­no ne­ta­len­ti­ra­na za spor­to­ve ko­ji uklju­ču­ju lop­tu.

- Kad mi net­ko ne­što ba­ci, ja od­mah bje­žim. Otud valj­da osje­ćam to­li­ko div­lje­nje pre­ma mu­škar­ci­ma ko­ji do­bro ba­ra­ta­ju lop­ta­ma - pri­ča i prog­no­zi­ra us­pjeh hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je na Svjet­skom pr­vens­tvu.

- Kao i sva­ki Hr­vat, 15. sr­p­nja vi­dim nas u fi­na­lu Svjet­skog pr­vens­tva. Do­sa­daš­njom igrom na­ši deč­ki

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.