‘Zbog Stal­lo­nea sam uzeo ulo­gu i bi­lo je za­bav­no’

Is­tak­nuo je glu­mac i hr­vač Da­ve Ba­utis­ta ko­ji igra u fil­mu Ka­že ka­ko je na se­tu stal­no imao po­tre­bu sni­ma­ti vi­dea sa Syl­ves­te­rom Stal­lo­ne­om

24sata - Cafe 24 - - SERIJE NA NETU -

Na­kon što su proš­le go­di­ne od nje­go­va bi­je­ga iz za­tvo­ra, Ray je oku­pio no­vu vr­hun­sku eki­pu. Ray Bres­lin je us­pio ne­mo­gu­će, a to je pro­na­ći iz­laz iz ul­tra­mo­der­nog za­tvo­ra. Ka­da je­dan od čla­no­va nje­go­va ti­ma nes­ta­ne, on je pri­si­ljen vra­ti­ti se u “pa­kao na zem­lji” i opet po­bje­ći iz nje­ga. Ray se od­lu­čio na taj ri­zik ka­ko bi spa­sio pri­ja­te­lja ko­ji je osu­đen na bru­tal­nu bor­bu poz­na­ti­ju kao Ha­des. “Plan za bi­jeg 2: Pa­kao” je nas­ta­vak ak­cij­skog fil­ma “Bi­jeg”. Glav­nu ulo­gu Raya Bres­li­na, kao i u pr­vom di­je­lu, tu­ma­či Syl­ves­ter Stal­lo­ne (71). Šan­ke­ra Tren­ta DeRo­su je utje­lo­vio Da­ve Ba­utis­ta (49), glu­mac, pro­fe­si­onal­ni hr­vač, bodybu­il­der te maj­stor bo­ri­lač­kih vje­šti­na. U fil­mu se po­jav­lju­ju i Xu­ang Xi­aoming (40) te Ja­ime King (39) te re­per 50Cent (42). Fa­no­ve je iz­ne­na­di­lo što je Stal­lo­ne sni­mio ak­cij­ski film bez glum­ca i biv­šeg bodybu­il­de­ra Ar­nol­da Sc­hwar­ze­neg­ge­ra (70), ko­ji je igrao u pr­vom di­je­lu “Bi­je­ga”, Ba­utis­tom.

- Nas­ta­vak je druk­či­ji od pr­vog fil­ma. Ipak, ja ni­sam Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger - is­tak­nuo je hr­vač Ba­utis­ta. Ka­že da ni­je fan ori­gi­na­la pa se pre­miš­ljao oko ulo­ge. No svi­dje­lo mu se što će opet mo­ći ra­di­ti s re­da­te­ljem Ste­ve­nom Mil­le­rom (37).

- Htio sam ra­di­ti i sa Stal­lo­ne­om. Ni­je bi­lo šan­se da tak­vu pri­li­ku od­bi­jem - is­pri­čao je Ba­utis­ta. Do­dao je ka­ko je pri­hva­tio ulo­gu i ni­je po­ža­lio ni­kad jer mu je bi­lo fan­tas­tič­no na sni­ma­nju.

- Ni­kad se ni­sam ta­ko do­bro pro­veo na se­tu - po­hva­lio se glu­mac. Ka­že ka­ko je Stal­lo­ne od­li­čan i dru­že­lju­biv tip s ko­jim bi svat­ko po­že­lio ra­di­ti na fil­mu.

- Syl­ves­ter ima mi­li­ju­ne za­bav­nih pri­ča. Vo­lim ga i htio sam stal­no sni­ma­ti vi­dea s njim te se hva­li­ti - za­klju­čio je Ba­utis­ta. (V. Boltiš)

Da­ve Ba­utis­ta, ko­ji je u nas­tav­ku ‘Bi­je­ga’ za­mi­je­nio Ar­nol­da Sc­hwar­ze­neg­ge­ra, tre­ni­ra ne­ko­li­ko bo­ri­lač­kih vje­šti­na, a hr­vač­ki na­di­mak mu je Ži­vo­ti­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.