RE­MI

PREBOLJELA JE PRE­KID PA SE ZABAVLJA I PLEŠE PO KLUBOVIMA DO JU­TRA

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

ro­man­tič­ni No­vak Đo­ko­vić čes­ti­tao je su­pru­zi Je­le­ni če­t­vr­tu go­diš­nji­cu bra­ka Re­pe­ri­ca Mi­re­la Pri­se­lac Re­mi (38) mje­sec da­na na­kon pre­ki­da ve­ze s glum­cem i glaz­be­ni­kom Fi­li­pom Ri­đič­kim (32), ko­jeg je pu­bli­ka gle­da­la u glav­noj ulo­zi se­ri­je “Cr­no-bi­je­li svi­jet”, uži­va­la je u druš­tvu ne­poz­na­tog mu­škar­ca i dvi­je dje­voj­ke na kon­cer­tu u za­gre­bač­kom klu­bu. Naj­vi­še paž­nje po­sve­ti­la je upra­vo to­me mu­škar­cu. Pje­va­či­ca sas­ta­va Ele­men­tal, ka­žu nje­zi­ni pri­ja­te­lji, uži­va u sta­tu­su so­le­ri­ce. (hi)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.