FA­TAL­NI GOST

FILM NO­VA TV 00:00

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Obi­telj Pe­ter­son iz­gu­bi­la je svo­ga naj­sta­ri­jeg si­na Ca­le­ba u ra­tu u Af­ga­nis­ta­nu. U nji­hov ži­vot ula­zi biv­ši voj­nik Da­vid Col­lins ko­ji tvr­di da je bio pri­ja­telj nji­ho­vog po­koj­nog si­na i sa­da je tu da is­pu­ni obe­ća­nje ko­je mu je dao, da bri­ne o nje­go­voj obi­te­lji. Da­vid je pris­to­jan i pri­ja­telj­ski nas­tro­jen pre­ma obi­te­lji te mu Ca­le­bov otac Spen­cer po­nu­di da os­ta­ne kod njih ko­li­ko god že­li...

ŽANR: VB, SAD, 2014., SAD RE­ŽI­JA: ADAM WINGARDULOGE: DAN STE­VENS, SHEILA KELLEY

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.