DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

VIASAT EXPLORE

14:50 GRIP - Svi­jet auto­mo­bi­la

16:20 Su­pe­riz­ra­da su­pe­ra­uto­mo­bi­la 17:10 Naj­bo­lji vo­za­či ka­mi­ona 17:55 Aus­tra­lij­ski lov­ci na zlato 18:40 Ure­đi­va­nje krn­ti­ja 19:25 Oce­an­ski ka­ubo­ji

20:10 Ve­li­ko na­tje­ca­nje u ri­bo­lo­vu 21:00 Aus­tra­lij­ski lov­ci na zlato 21:45 Ne­mo­gu­ći ri­bo­lov

22:35 Oce­an­ski ka­ubo­ji

23:25 Pri­je­voz brv­na­ra

VIASAT HISTORY

15:30 II. svjet­ski rat: ci­je­na Car­stva 16:25 Mu­zej­ske taj­ne 17:10 Za­bra­nje­na po­vi­jest 18:00 Uro­ta 18:55 Pri­ča o Egip­tu 20:00 Pom­pe­ji: Ot­kri­va­nje no­vih taj­ni 21:00

Ne­vid­lji­vi gra­do­vi Ita­li­je 21:55

Pr­vi svjet­ski rat u bro­je­vi­ma 22:45 Pro­jekt na­ci­zam

DOKU TV

12:00 Jan­gal 13:00 Upoz­naj­te mog div­ljeg lju­bim­ca

14:00 Hu­nan, in­s­pi­ra­ci­ja za Ava­tar 15:00 Ži­vot u pak­lu

16:00 Gan­g­s­te­ri u odi­je­li­ma 17:00 Le­de­na zam­ka 18:00 Ro­man­tič­ni gra­do­vi svi­je­ta19: 00 Zad­nji da­ni SSSR-a

20:00 Ka­ko su ubo­ji­ce pos­ta­le pop iko­ne? 21:00 Taj­ne umjet­ni­ka

SE­RI­JA HTV 1

20:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.