ZA PO­LI­CAJ­ČE­VU KO­ŽU

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Pri­vat­nog de­tek­ti­va, ne­ka­daš­njeg po­li­caj­ca Cho­uca­sa (A. De­lon) an­ga­ži­ra jed­na sta­ra da­ma da na­đe nje­zi­nu sli­je­pu kćer. Po­ma­žu mu nje­gov kom­pa­njon, umi­rov­lje­ni in­s­pek­tor Haymann (M. Au­cla­ir) i taj­ni­ca Char­lot­te (A. Pa­ril­la­ud). No, za­pra­vo se ra­di o klop­ci ko­ju pos­tav­lja­ju i po­li­caj­ci i tr­gov­ci dro­gom da bi se ri­je­ši­li Cho­uca­sa...

ŽANR: KRIMIĆ, 1981., FRAN­CU­SKA RE­ŽI­JA: ALA­IN DE­LON ULO­GE: ALA­IN DE­LON ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.