FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

HBO

08:50 Spe­ci­jal­ci 10:25 Ne­što po­put lju­ba­vi 12:10 Abu­le­le 13:45 Won­der Wo­man 16:05

Ču­des­ne zvi­je­ri i gdje ih na­ći 18:15 Po­du­zet­ni­ce IV 19:15

Slav­na i za­ljub­lje­na 20:00

Si­ro­maš­ni, ali bo­ga­ti 21:35 Du­bo­ka lju­bav 23:05 Vu­ko­vi pred vratima 00:20 Spe­ci­jal­ci

HBO 2

11:20 Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju XV 11:50 Mo­der­na obi­telj IX 12:35 Dva me­tra pod zem­ljom IV 13:35 Ro­de 15:00

Odre­di­šte Rusija 2018 15:30 Dur­rel­lo­vi III 16:20 Skri­ve­na lje­po­ta 17:55 Na­s­lje­đe, ep. 7 19:00 Po­noć­ni spe­ci­jal 20:50

Taj­ni ži­vot kuć­nih po­moć­ni­ca 23:15 Slu­ški­nji­na pri­ča II

CINESTAR TV

09:00 Be­at the wor­ld 11:00 Mrač­ne taj­ne vi­so­kog druš­tva 13:05 Ro­mu­lus, moj otac 15:05 Ide­alan su­prug 17:00 Uljez 18:55 Da­vež 20:45 Let ro­da 1. dio 22:30 Let ro­da 2. dio 00:30 Cr­na je­dra XV Gl: Han­nah New, Toby Step­hens

CINESTAR TV PREMIERE 1

09:55 Sas­ta­nak nas­li­je­po 11:45 Bla­gi fan­tas­tič­ni go­ros­tas 14:00 Za­to­če­na 15:45 Tko se bo­ji vu­ka još 17:25 Vra­ta rat­ni­ka 19:30 Sve­mir iz­me­đu nas 21:40 He­mlock Gro­ve 22:25 Žena na sre­br­noj plo­či

CINEMAX

06:00 Em­ma 08:00 Star­sky i Hut­ch 09:40 Taj­na ve­za 11:45 Smrt tr­go­vač­kog put­ni­ka 14:00 Ču­da­ci 15:25 Us­po­me­na 16:55 Star­sky i Hut­ch 18:35 Ne raz­go­va­raj s Ire­ne 20:00 Psi ra­ta 21:55 Stri­ke 00:55 Re­zerv­ni plan

CINEMAX 2

07:40 Tra­go­vi gri­je­ha 09:35 Ni na ne­bu, ni na zem­lji 11:25 Na­kon lju­ba­vi 13:05 Ne­kad smo bi­li co­ol 14:40 Lu­de od sre­će 16:35 Tra­go­vi gri­je­ha 18:35 Do­la­zak 20:30 Twin Pe­aks (2017.), 3. dio 21:30 Chi­ca­go 23:25 Tess 00:55 Po­kaj­nik 02:50 Okrut­nost

EPIC DRA­MA

16:35 Ho­tel Grand 17:20 Fran­cu­sko se­lo 18:15 Mu­ške­ti­ri 19:10 De­tek­tiv Mur­doch 20:00 Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 21:00 Pol­dark 22:00 Ko­lek­ci­ja 22:55 Pre­okret: Wa­shin­g­to­no­vi špi­ju­ni 23:40 Sat­ni­ja X 00:25 Sat­ni­ja X

TV 1000

06:45 Za­ma­lo vjen­ča­ni

08:15 Raz­gled­ni­ce iz pak­la 09:55 San za ži­vo­tom 11:35 Do­bro do­šao ku­ći, Ros­co Jen­kin­se 13:25 Ta­ta u ak­ci­ji 14:55 Em­ma 16:55 Chi­ca­go

18:45 Vječ­ni sjaj ne­po­bje­di­vog uma 20:30 Ka­te i Le­opold

22:25 Iskup­lje­nje u Shaw­shan­ku 00:45 Bra­ća Blu­es

02:55 Mir­ni Ame­ri­ka­nac

KI­NO TV

06:00 Odjed­nom 08:00 Ti­ha strast 10:05 Lan­ce Ar­m­s­trong: Us­pon i pad 12:00 Vin­ska ces­ta 14:00 Mo­je pri­prav­niš­tvo u Ka­na­di 16:00 Ju­li­eta 18:05 Bo­ris bez Be­atri­ce 20:15 Se­oski kri­mi­nal­ci 22:05 Ge­nij 00:00 Rat 02:00 Bo­ris bez Be­atri­ce

FILM TV 1000

22:25

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.