FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

HBO

10:50 Si­ro­maš­ni, ali bo­ga­ti 12:30 Warm Sprin­gs 14:30 Be­atriz na ve­če­ri 15:50 Po­s­ljed­nji lo­vac na zma­je­ve 17:35

Fil­mo­vi i zvi­jez­de X 18:05

Thor 20:00 Slu­ški­nji­na pri­ča II 21:00 Pro­tu­udar V 21:50

Ro­man J. Isra­el, Esq. 23:50

Čo­vjek u na­ran­čas­toj ko­šu­lji

HBO 2

11:05 Mo­der­na obi­telj 11:25 Mo­der­na obi­telj 11:50 Dva me­tra pod zem­ljom V 12:50 Obi­telj Ro­bin­son 14:25 Odre­di­šte Rusija 2018 15:00 Vo­da za slo­no­ve 17:00 Mla­di Shel­don 18:05 Lo­še ban­ke 19:00 Spy Kids-3D 20:25 Ne­za­bo­rav­no 22:05 Du­bo­ka lju­bav 23:35 Pla­net maj­mu­na: Pos­ta­nak

CINESTAR TV

09:00 Ide­alan su­prug 11:05 En­glez ko­ji se po­peo na br­do, a si­šao s pla­ni­ne 13:00 Da­vež 14:50 Let ro­da 1. dio 16:40 Let ro­da 2. dio 18:45 Por­tal smr­ti 20:45 Dr­vo ži­vo­ta 23:15 Pljač­ka 01:20 Cr­na je­dra, Gl: Han­nah New, Toby Step­hens

CINESTAR TV PREMIERE 1

08:00 Tko se bo­ji vu­ka još 09:40 Bli­zan­ci po glaz­bi 11:45 Vra­ta rat­ni­ka 13:50 Sve­mir iz­me­đu nas 16:05 13 mi­nu­ta 18:15 Obi­telj­ska ban­da 20:00 Duh u ok­lo­pu 21:55 U opas­nos­ti 23:45 Pe­tor­ka

CINEMAX

10:40 Od­go­vor za de­set 12:15 Jed­no­oki kralj 13:40 Okus tin­te 15:00 Olu­ja ra­ta 16:35 Uži­vo iz Bag­da­da 18:25 Bra­vo za vir­tu­oza 20:00 Psi­ho­na­uti, za­bo­rav­lje­na dje­ca 21:20 Maj­ka! 23:20 Če­ti­ri so­be 01:00 Ne­bla­že­no sta­nje

CINEMAX 2

06:00 Lu­de od sre­će 07:55 Playho­use pred­stav­lja III: Kr­sta­re­nje 08:20 Te­ška osmi­ca 10:05 Do­la­zak 12:00 Ško­la roc­ka 13:50 Chi­ca­go 15:45 Za­pad­no od nje 17:15 Te­ška osmi­ca 19:00 Zbroj proš­los­ti

20:30 T2 Tra­in­s­pot­ting

22:25 Sve što nas raz­dva­ja

EPIC DRA­MA

16:35 Ho­tel Grand

17:20 Fran­cu­sko se­lo

18:15 Mu­ške­ti­ri 19:10

De­tek­tiv Mur­doch 20:00

Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 21:00 Po­zor­nik 21:45 Tu­do­ri 22:40 Tu­do­ri 23:35 Pre­okret: Wa­shin­g­to­no­vi špi­ju­ni

TV 1000

07:05 Dr. Jekyll & g. Hyde 08:45 Ona je naj­bo­lja 10:30 Na obo­du 12:10 Is­ti­na o lju­ba­vi 13:45 Crk­ni lje­po­ti­ce 15:20 Slu­čaj­ni svje­dok 16:50 28 da­na 18:30 Da­no­va pra­va lju­bav 20:05 Junfer u če­tr­de­se­toj 22:00 Znam što si ra­di­la i ovog lje­ta 23:40 He­at­he­ri­ce 01:20 La­bi­rint 04:00 Ne­uz­vra­će­na lju­bav

KI­NO TV

06:00 Rat 08:00 Ge­nij 10:00 Na­pla­ta za uboj­stvo 12:00 Taj­ni ope­ra­tiv­ci 14:00

Već mi ne­dos­ta­ješ 16:00

Avril i neo­bič­ni svi­jet (ani­mi­ra­ni) 18:00 Opas­na igra 20:15

Pa­kao pod mo­rem 22:00 Ma­tu­ra 00:10 Ja­zav­čar 02:00 Opas­na igra

FILM CINESTAR TV

20:45

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.