TI­JE­LO JE DO­KAZ

Me­gan na­đe Tom­myja na mjes­tu zlo­či­na i pre­kri­ven je krv­lju te se ni­čeg ne sje­ća

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PONEDJELJAK

Okruž­ni tu­ži­telj Dan Ru­ssell na­pa­da Ka­te. Ti­je­kom pri­je­vo­za za­tvo­re­ni­ka je­dan od njih je po­bje­gao te je u bi­je­gu u Phi­la­delp­hi­ji. Ubr­zo se po­jav­lju­je ti­je­lo mu­škar­ca, i to svje­do­ka na su­đe­nju za uboj­stvo od­bje­glom za­tvo­re­ni­ku.

Me­gan i Tom­my is­tra­žu­ju uboj­stvo ko­je iz­gle­da kao slu­čaj te­škog zlos­tav­lja­nja dje­te­ta. Ro­di­te­lji cu­ri­ce tvr­de da je nji­ho­vu kćer za­po­sjeo i ubio vrag.

Me­gan i Tom­my is­tra­žu­ju uboj­stvo mla­de že­ne ko­je ih do­vo­di do nje­zi­na su­sje­da ko­ji ugri­ze Tom­myja te mu di­jag­nos­ti­ci­ra­ju bjes­no­ću. Kad stig­ne i dru­ga žr­tva bjes­no­će, ali bez ugri­za, Ka­te po­zi­va struč­nja­ka iz Cen­tra za kon­tro­lu bo­les­ti.

Net­ko je ubio mla­du dje­voj­ku, a kad Me­gan stig­ne na mjes­to zlo­či­na, on­dje za­tek­ne kr­va­vog Tom­myja. On tvr­di da se ne sje­ća što se do­go­di­lo noć pri­je. Me­gan je u ovoj si­tu­aci­ji nje­go­va je­di­na pri­ja­te­lji­ca pa po­ku­ša­ti do­ka­za­ti da je ne­vin.

Shi­zo­fre­nu ti­nej­dže­ri­cu smje­šte­nu u us­ta­no­vu za du­šev­no obo­lje­le pro­na­la­ze mr­tvu. Dok Me­gan i Tom­my raz­go­va­ra­ju s mla­dom pa­ci­jen­ti­com po ime­nu Dar­by ko­ja dje­lu­je ne­vje­ro­jat­no zdra­vo i lu­cid­no, ona im ka­že da je vi­dje­la ka­ko se ubo­ji­ca spus­tio kroz strop­nu ven­ti­la­ci­ju, ali naj­šo­kant­ni­je od sve­ga, tvr­di da je ka­nio ubi­ti nju, a ne žr­tvu.

UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.