TRA­GO­VI ZLO­ČI­NA

Carrie se vra­ti pos­lu de­tek­tiv­ke i po­ma­že dje­ča­ku ka­ko bi se sje­tio uboj­stva ro­di­te­lja

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

UTORAK

Carrie Wel­ls je biv­ša de­tek­tiv­ka ko­ja vo­lon­ti­ra u sta­rač­kom do­mu i ži­vi uobi­ča­jen ži­vot. Nju će slu­čaj uboj­stva po­nov­no spo­ji­ti s biv­šim ko­le­gom i deč­kom Alom Bur­n­som. Ona će mo­ra­ti ko­ris­ti­ti svo­ju ri­jet­ku spo­sob­nost ka­ko bi pre­tra­ži­la sva­ki tre­nu­tak pam­će­nja i uhva­ti­la ubo­ji­cu. Carrie ima ri­jet­ko zdrav­s­tve­no sta­nje ko­je se na­zi­va hi­per­m­ne­zi­ja te je nje­zi­no sje­ća­nje bes­pri­je­kor­no i ne mo­že ni­šta za­bo­ra­vi­ti. Pam­ti sva­ku oso­bu, mjes­to, raz­go­vor, ali ne mo­že se sje­ti­ti da­na ka­da je ubi­je­na nje­zi­na ses­tra Rac­hel. Carrie se od­lu­či na­krat­ko vra­ti­ti svom po­li­cij­skom pos­lu i po­mo­ći sa slu­ča­jem uboj­stva, no po­sve­tit će se i is­tra­zi ses­tri­ne smr­ti.

Dje­čak pos­ta­ne svje­do­kom uboj­stva svo­jih ro­di­te­lja. Carrie mo­ra sta­vi­ti na stra­nu svo­ja sje­ća­nja o ses­tri­nu uboj­stvu i po­mo­ći mla­dom svje­do­ku ka­ko bi se on us­pio sje­ti­ti tko mu je ubio maj­ku i oca. Je­di­no ta­ko mo­gu ri­je­ši­ti slu­čaj.

Ho­tel­ska so­ba­ri­ca se su­oča­va s op­tuž­ni­com za uboj­stvo gos­ta za ko­jeg ona tvr­di ka­ko ju je po­ku­šao si­lo­va­ti. Carrie uzi­ma stva­ri u svo­je ru­ke i ra­zot­kri­va pra­vu is­ti­nu o so­ba­ri­ci te ubi­je­nom mu­škar­cu, a is­to­dob­no do­vo­di u opas­nost Alo­vu is­tra­gu.

Car­ri­ena sa­vr­še­na me­mo­ri­ja pos­ta­je ključ­na u slu­ča­ju na­kon što je mjes­to zlo­či­na uni­šte­no u eks­plo­zi­ji. Ona je u us­pje­la u sa­mo ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka za­pam­ti­ti ka­ko je sve iz­gle­da­lo pri­je eks­plo­zi­je. Carrie i Al shva­te da s nji­ho­vim slu­ča­jem ima­ju ve­ze biv­ši za­tvo­re­ni­ci te da sa svi­me ima ve­ze i ot­mi­ca dje­voj­či­ce.

SRIJEDA ČETVRTAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.