Ka­kav ste­ak?! Daj nam ri­be...

Je­lo rod­no­ga kra­ja omi­lje­no je me­đu hol­lywo­od­skim glum­ci­ma. Clint Eas­two­od, Dennis Quaid, Mat­t­hew McCo­nag­hu­ey... jav­no hva­le nje­go­ve spe­ci­ja­li­te­te

24sata - Cafe 24 - - KRALJ RIBE -

Tony, hra­na je bi­la iz­vr­s­na. Pre­sre­tan sam. Hva­la pu­no, na­pi­sao je Steven Spielberg i jav­no iz­re­kao na jed­noj do­dje­li na­gra­da.

Tony je Ke­rum, 68-go­diš­nji Spli­ća­nin, vlas­nik ca­te­rin­ga ko­ji hra­ni film­ske eki­pe na sni­ma­nju hol­lywo­od­skih fil­mo­va već tri­de­set go­di­na. Od­mah da ra­zjas­ni­mo, što vam je Želj­ko Ke­rum?

- O, pa mi smo ro­đa­ci. Odras­li smo ku­ća po­kraj ku­će go­re u Ke­ru­mi­ma, u se­lu. Sku­pa smo ka di­ca ov­ce ču­va­li - ka­že kroz smi­jeh Tony, ko­ji je u Ru­si­ju do­šao gle­da­ti Hr­vat­sku. U Ame­ri­ku je do­šao 1972., ra­dio je u ka­li­for­nij­skim res­to­ra­ni­ma i ho­te­li­ma, no ubr­zo je ot­krio da je pra­vi biz­nis u ca­te­rin­gu za Hol­lywo­od. Ne­ko­li­ko go­di­na ra­dio je kao glav­ni ku­har za ca­te­ring tvrt­ku, a on­da je 1982. os­no­vao svo­ju Tony Fo­od Ser­vi­ce. Pr­vi film na ko­je­mu je ra­dio bio je “Va­tre­na li­si­ca” Clin­ta Eas­two­oda. Za­tim “Fla­sh­dan­ce”, “Pe­tak 13.”, “Po­li­ca­jac s Be­ver­ly Hil­l­sa ”, “Ba­ci ma­mu iz vla­ka”, “Umri mu­ški”, “Smr­to­nos­no oruž­je”...

I ta­ko sve do da­nas, ne­ma fil­ma na ko­je­mu ni­je ra­dio- “Pe­arl Har­bor”, “Mis­tič­na ri­je­ka”, “21 gram”, “Stran­pu­ti­ca”, “Iron Man”...

- Sad ra­dim na ‘Top Gun 2’ - ka­že Tony, po­ka­zu­ju­ći hr­vat­ski dres. Cr­ni.

- No­sim ga Clin­tu Eas­two­odu, na­ru­čio ga je. Bi­li smo na do­ruč­ku i re­kao mi je: ‘To­ni, mo­lim te, do­ne­si mi hr­vat­ski dres, že­lim ga ima­ti. Ta­ko da sam mu mo­rao ku­pi­ti. Ne­ka­ko mi je ovaj cr­ni ljep­ši od koc­kas­tog’.

Je li bio Clint u Hr­vat­skoj? - Ka­ko ne, obo­ža­va Hr­vat­sku. I na­še dje­voj­ke. Kad god do­đe, sa­mo mi go­vo­ri: ‘Tony, ka­ko su Hr­va­ti­ce li­je­pe, to je ne­vje­ro­jat­no’...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.