Se­ri­ja ko­ja je pos­ta­la fe­no­men

Od 14. sr­p­nja Do­ma TV pri­ka­zu­je ‘CSI Las Ve­gas’ od pr­ve se­zo­ne, naj­poz­na­ti­ju kri­mi se­ri­ju na svi­je­tu

24sata - Cafe 24 - - KULTNE SERIJE -

ktom po­li­caj­ke” je glu­mi­ca Marg Hel­gen­ber­ger (59). Gary Do­ur­dan (51) je War­rick Brown, od­li­čan fo­ren­zi­čar ko­ji ujed­no ima pro­ble­ma s koc­kom, a do­če­ka, kao što svi obo­ža­va­te­lji zna­ju, vr­lo tra­gi­čan kraj.

Ge­or­ge Eads (51) kom­pe­tent­ni je Nick Sto­kes, a ne­ka­daš­nja ma­ne­ken­ka Jor­ja Fox (50) je Sa­ra Sid­le, od­lič­na agen­ti­ca i Gri­sso­mo­va lju­bav. I ta je ne­ti­pič­na lju­bav­na pri­ča iz­me­đu dva ne­ti­pič­na pro­ta­go­nis­ta (ko­ji i ne iz­gle­da­ju kao po hol­lywo­od­skom ka­no­nu) mno­gi­ma bi­la dra­ga i za­nim­lji­va. Upra­vo su na re­aliz­mu pro­du­cen­ti ta­ko pre­da­no i ra­di­li, upra­vo su za­to svi apa­ra­ti i opre­ma u la­bo­ra­to­ri­ju stvar­ni - kup­lje­ni ili do­ni­ra­ni. Na­s­ljed­ni­ku, “CSI Mi­ami­ju”, čes­to pri­go­va­ra­ju da je ne­re­alis­ti­čan pa čak pos­to­ji tre­nu­tak ka­da Ho­ra­tio Ca­ine ka­že: “Mo­lim te, pro­vu­ci to kroz ba­zu po­da­ta­ka DNK pa­sa lu­ta­li­ca za ju­go­is­toč­ni SAD”. Tak­vih ga­fo­va u “CSI Las Ve­ga­su” ne­ma. Slu­ča­je­ve rje­ša­va­ju lju­di i nji­ho­va pa­met uz po­moć opre­me, a se­ri­ja su na­ve­li­ko hva­li­li i zbog vr­lo ži­vot­nih slu­ča­je­va ko­ji uklju­ču­ju tro­di­men­zi­onal­ne li­ko­ve s ko­ji­ma se bi­lo mo­gu­će po­is­to­vje­ti­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.