Na­kon po­la sto­lje­ća re­di­zaj­ni­rat će ‘Žu­tu pod­mor­ni­cu’

U kla­si­ku ko­ji vri­je­me ni­je ‘ po­je­lo’ John, Pa­ul, Ge­or­ge i Rin­go po­jav­lju­ju se u sa­mo jed­noj sce­ni, a pri­je gle­da­nja tog fil­ma si­no­vi im uop­će ni­su zna­li da im oče­vi pje­va­ju u Be­atle­si­ma

24sata - Cafe 24 - - JUBILARKA -

Pe­de­set je go­di­na proš­lo od nas­tan­ka ani­mi­ra­ne glaz­be­ne ko­me­di­je “Yel­low Sub­ma­ri­ne”. Pre­mi­je­ra je bi­la 17. sr­p­nja 1968. Iako su se mom­ci iz Be­atle­sa i pri­je to­ga “pet­lja­li” s fil­mom, ovo im je pr­vi ve­li­ki us­pjeh ko­ji kri­ti­ča­ri ni­su sa­sjek­li.

Za re­ži­ju je zas­lu­žan Ge­or­ge Dun­ning, a iako je ide­ja bi­la da John Len­non, Pa­ul McCart­ney, Rin­go Starr i Ge­or­ge Harrison da­ju gla­so­ve svo­jim li­ko­vi­ma, to se na kra­ju ni­je do­go­di­lo. Su­dje­lo­va­li su sa­mo u za­vr­š­noj sce­ni fil­ma, ali su za­to, na­rav­no, skla­da­li i iz­ve­li sve pje­sme.

Za­plet je i vi­še no fan­tas­ti­čan. Sve se zbi­va u Pep­per­lan­du, is­pod mo­ra, ko­je šti­ti Sgt. Pep­per’s Lo­nely He­arts Club Bans. Odjed­nom ih na­pa­da­ju Blue Me­ani­es ko­ji mr­ze glaz­bu i za­tva­ra­ju bend iza stak­la ko­je za­us­tav­lja zvuk. U neo­bič­noj pri­či pre­pu­noj pre­vra­ta i vi­zu­ala, ko­jih se ne bi po­sra­mio ni Sal­va­dor Da­li, je­di­na su na­da za spas upra­vo čla­no­vi ben­da Be­atles. Ge­or­ge, Pa­ul, John i Rin­go bi­li su ne­za­do­volj­ni ide­jom da su­dje­lu­ju u još jed­nom fil­mu, po­seb­no na­kon što je pro­pao “Help” ko­ji je re­ži­rao Ric­hard Les­ter, no ima­li su ugo­vor s pro­duk­cij­skom ku­ćom Uni­ted Ar­tis­ts da tre­ba­ju sni­mi­ti tri fil­ma te su bi­li uvje­re­ni da će ovo bi­ti pri­li­ka da po­ka­žu svo­ju kre­ativ­nost i glaz­be­ni ge­nij. Is­po­što­va­li su i to da se u fil­mu po­ja­ve, pa ma­kar to bi­la zad­nja sce­na, pri­je nji­ho­va pu­to­va­nja u In­di­ju.

Pje­sme ko­je se po­jav­lju­ju u fil­mu su, iz­me­đu os­ta­log, “Yel­low Sub­ma­ri-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.