Lju­ba­vi ko­je se Opa­to­vi­ne tra­ju

Otvo­re­nje His­tri­on­skog lje­ta pre­mi­je­rom ‘Grič­ke vje­šti­ce’ bi­lo je od­go­đe­no jer je na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja igra­la s Ru­si­jom

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA -

Za­gor­ka je sim­bol Za­gre­ba, Hr­vat­ske i His­tri­ona. Ovo je tre­ći put da smo pos­ta­vi­li ‘Grič­ku vje­šti­cu’, a do­sad smo dva­put igra­li ‘Kći Lo­tr­š­ča­ka’, jed­nom ‘Vi­te­za sla­von­ske rav­ni’ i ‘Jal­nu­šev­ča­ne’, ka­že Zlat­ko Vi­tez. Nje­go­vi His­tri­oni ima­li su šest pre­mi­je­ra pre­ma dje­li­ma Ma­ri­je Ju­rić Za­gor­ke te vi­še sto­ti­na

5

6

7

8

5) Anja Šo­va­go­vić Des­pot vo­li His­tri­on, tu je upoz­na­la i mu­ža Dra­ga­na Des­po­ta 6) His­tri­on Žar­ko Po­toč­njak je do­šao s part­ne­ri­com Viš­njom Pe­šić 7)

Ma­ni Go­to­vac je uži­va­la 8) Kre­šo Do­len­čić ne pro­pu­šta nji­ho­ve pred­sta­ve

1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.