‘Že­lim tri tu­re sek­sa i ne­ku hra­nu kas­ni­je’

24sata - Cafe 24 - - PRVA STRANICA -

Re­pe­ri­ca Nic­ki Mi­naj (35) gos­to­va­la je u emi­si­ji El­len DeGe­ne­res (60) i ot­kri­la Rek­la je ka­ko s “deč­ki­ma” že­li seks tri pu­ta u jed­noj no­ći.

- Ako to ne mo­že, on­da mu ka­žem zbo­gom. Ne tra­tim vri­je­me - is­pri­ča­la je re­pe­ri­ca. Ka­že da mo­ra pro­ći vi­še od po­la sa­ta iz­me­đu “sva­ke tu­re sek­sa”, a mr­zi i ma­že­nje. - Na­kon što do­bi­jem svo­je, že­lim da me se pus­ti na mi­ru. Ka­žem mu da mi na­pra­vi ne­ku hra­nu - is­pri­ča­la je. (vb)

GORAN GAVRANOVIĆ, UREDNICA CAFÉ24: JASMINA BAUMAN, ART DI­REK­TOR: KRISTIJAN ZINAJA, GRAFIČKE UREDNICE: DARIJA PINJUH, IVA DVOJKOVIĆ NOVINARI I SURADNICI: DA­VOR LUGARIĆ, TATJANA PACEK, VALENTINA BOLTIŠ, TONIA MALIĆ, LUCIJA PTIČAR LEKTURA: JASMINA BAUMAN; FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI: DANIJEL BERKOVIĆ/ PIXSELL, FOTOGRAFIJE: PIXSELL, www.pixsell.hr, NEWS AGENCIJA: NEWSROOM, www.newsroom.hr, OGLAŠAVANJE: MIRJANA GLAVAK (di­rek­to­ri­ca), tel. 01/6069-411, fax. 01/6069600, e-ma­il: ogla­si@24sa­ta.hr, IZDAVAČ: 24sa­ta d.o.o. OREŠKOVIĆEVA 6H/1, 10 010 ZA­GREB, MB: 3224945, OIB: 78093047651, TISKARA: TISKARA ZA­GREB d.o.o.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.