ANA KUROBASA NO­VOJ HR­VAT­SKOJ WAGSICI ANI UZOR JE MELANIA TRUMP

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Du­je Čop (28) no­vi je igrač špa­njol­skog Val­la­do­li­da, gdje je do­šao na po­sud­bu iz bel­gij­skog Stan­dard Liège. Iz Bel­gi­je se u Špa­njol­sku pre­se­li­la i dje­voj­ka Ana Kurobasa, ko­ja vo­li pra­ti­ti mod­ne tren­do­ve. - Vo­lim se ure­đi­va­ti i uvi­jek ima­ti li­je­pu fri­zu­ru, nje­go­va­ne nok­te i do­bar par­fem. Melania Trump mi je pri­mjer da­me i sti­la ko­ji se me­ni naj­vi­še svi­đa - rek­la je Ana, ko­ja je 2008. bi­la pr­va pra­ti­lja Miss Uni­ver­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.