Haj­du­kov­ci su Gr­do­vi­ću ot­ka­za­li nastup u Köl­nu

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Vo­lim sve klu­bo­ve, a naj­vi­še Haj­duk i na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju. Oči­to ima lju­di ko­ji­ma ni­je dra­go da je Hr­vat­ska bi­la dru­ga na SP-u, re­kao je Mla­den Gr­do­vić (60). Za­dra­nin je 13. lis­to­pa­da tre­bao pje­va­ti na “Bi­loj no­ći” u Köl­nu. Nastup je, me­đu­tim, ot­ka­zan jer su, stoji u nji­ho­vu do­pi­su me­na­dže­ru Lju­bi Še­pe­ri­ću, čla­no­vi Uprav­nog od­bo­ra udru­ge ne­za­do­volj­ni Mla­de­no­vim pje­va­njem i gr­lje­njem s Da­mi­rom Vr­ba­no­vi­ćem i Da­vo­rom Šu­ke­rom na Svjet­skom pr­vens­tvu u Mo­sk­vi. - Raz­log zbog ko­je­ga je ot­ka­za­na ‘Bi­la noć’ si­gur­no ni­je po­dr­ža­va­nje re­pre­zen­ta­ci­je od stra­ne Mla­de­na Gr­do­vi­ća kao što je na­ve­de­no u obja­vi. To je laž, pos­la­li smo ma­il o ot­ka­zi­va­nju nas­tu­pa - po­ru­ču­ju iz Druš­tva pri­ja­te­lja Haj­du­ka Köln. Me­đu­tim, u e-ma­ilu su na­pi­sa­li upra­vo re­če­ni­cu o nji­ho­vu ne­za­do­volj­stvu gr­lje­nja Gr­do­vi­ća s čel­ni­ci­ma HNS-a. Do­da­li su i da im se ne svi­đa ni po­dr­ška ko­ju je Mla­den dao Zdrav­ku Ma­mi­ću.

- To je ne­bu­lo­za. Kak­ve ve­ze Mla­den ima s Ma­mi­ćem? Ma­mić ni­je ni bio u Ru­si­ji - za­ču­dio se Lju­bo Še­pe­rić, Gr­do­vi­ćev me­na­džer.

ot­ka­za­li nastup još u sr­p­nju, no nje­go­vu sli­ku do da­nas ni­su uk­lo­ni­li s naj­a­ve na nji­ho­voj web stra­ni­ci. Rek­la­mi­ra­ju ga dva i pol mje­se­ca na­kon ot­ka­zi­va­nja. I Še­pe­ri­ću i pje­va­ču sme­ta što su Mla­de­no­ve sli­ke i da­lje pri­sut­ne. Sma­tra­ju da na ra­čun Gr­do­vi­će­ve po­pu­lar­nos­ti že­le pro­da­ti što vi­še ulaznica, a po­tom pu­bli­ci re­ći da je Mla­den zez­nuo i ni­je

Za­dra­ni­nu su

do­šao na nastup. Iz Druš­tva pri­ja­te­lja Haj­du­ka Köln ka­žu da se ulaz­ni­ce ni­su ti­ska­le, a ni­ti ne­će jer se ‘Bi­la noć’ 13. lis­to­pa­da ne­će odr­ža­ti. Mla­den je ljut jer, una­toč upo­zo­re­nji­ma nje­go­va me­na­dže­ra da mak­nu naj­a­vu, i da­lje rek­la­mi­ra­ju Gr­do­vi­ća na ‘Bi­loj no­ći’ u Köl­nu.

- Pje­vao sam Haj­du­ku i nje­go­vim klu­bo­vi­ma bez šol­di, bez iče­ga. Me­ni je to čast. U si­ječ­nju pje­vam na ‘Bi­loj no­ći’ u Be­ču, slje­de­će go­di­ne idem Hr­va­ti­ma u Ka­na­du. Ni­kog ne sme­ta što sam se gr­lio po Mo­sk­vi. Vje­ru­jem da u Köl­nu ima net­ko tko ra­di pro­tiv Haj­du­ka. Ovo me je ja­ko ras­tu­ži­lo - re­kao je Mla­den. Druš­tvo pri­ja­te­lja Haj­du­ka Köln ogor­če­no je na nji­hov is­tup jer ka­žu da su udru­ga ko­ja ima pot­pi­san ugo­vor s NK Haj­duk. (tp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.