Far­mer­ski skan­da­li

Le­tje­le su ša­ke, po­ka­zi­va­le su se gru­di, plju­šta­le su uvre­de, bi­lo je i sek­sa, ne­ma če­ga ni­je bbi­lo

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU -

Pri­je de­set go­di­na po­če­lo je emi­ti­ra­nje re­ality showa ‘‘Far­ma’’ u ko­joj su seks, skan­da­li, tuč­nja­ve i sva­đe bi­li dio sva­kod­ne­vi­ce.

Go­to­vo da ne pos­to­ji lju­bi­telj re­ality showa ko­ji se ne sje­ća tuč­nja­ve u ko­joj su su­dje­lo­va­li Sti­pe Dr­viš (46) i Step­han Lu­pi­no (66). Na­kon što je Lu­pi­no op­so­vao dje­voj­ke, Sti­pe ga je na­zvao “pe­de­rom”, a ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka na­kon ša­ke su le­tje­le na sve stra­ne. U tuč­nja­vi je stra­da­la i Ste­fany Hoh­njec, ko­ja je do­bi­la uda­rac u gla­vu. No­va TV is­te je se­kun­de pre­ki­nu­la pri­je­nos uži­vo, a Sti­pu i Lu­pi­na odve­li su s ima­nja. Dru­gu se­zo­nu “Far­me” obi­lje­ži­le su sva­đe iz­me­đu ne­kad vr­lo po­pu­lar­no­ga brač­nog pa­ra Go­to­vac. Osim sek­sa, gle­da­te­lji su ima­li pri­li­ku gle­da­ti i nji­ho­ve sva­kod­nev­ne sva­đe.

- Ra­diš idi­ota­ri­je od se­be i ka­ri­je­re u ko­ju sam ulo- žio to­li­ko nov­ca - vi­kao je An­te ta­daš­njoj su­pru­zi Si­mo­ni. Uvre­de su “plju­šta­le” na sve stra­ne, a os­ta­li su za­pam­će­ni i po “pa­met­nim” iz­ja­va­ma. Osim An­te, Si­mo­ni je na se­oskom ima­nju naj­vi­še pro­ble­ma stva­ra­la glu­mi­ca Pe­tra Ma­ro­je (35) ,s ko­jom se i po­tuk­la.

- Kur­ve­ti­no sta­ra, me­ne ćeš tu­ći! - vri­šta­la je Si­mo­na, a Pe­tra joj je za­tim “opa­li­la” ša­mar­či­nu. Zbog in­ci­den­ta ta­daš­nju fi­na­lis­ti­cu Pe­tru su di­sk­va­li­fi­ci­ra­li. Go­tov­če­vi su se ra­zve­li 2008., a ne­du­go na­kon i po­vuk­li su se iz jav­nos­ti. Pri­je dvi­je go­di­ne Si­mo­na je iz­rek­la sud­bo­nos­no “da” ugos­ti­te­lju Sta­nis­la­vu Mi­jo­ko­vi­ću, a Go­to­vac ni na­kon tre­ćeg bra­ka ni­je pro­na­šao lju­bav svog ži­vo­ta. Iako An­te ni­je po­bi­je­dio u dru­goj se­zo­ni, na­go­vo­rio je pri­ja­te­lji­cu Ma­ju Mo­ra­les (28) da se pri­ja­vi u idu­ću se­zo­nu. Star­le­ta ipak ni­je mo­gla pod­ni­je­ti rad i smrad na ima­nju pa je na­pus­ti­la na­kon “Far­mu” 48 sa­ti su­dje­lo­va­nja. Atrak­tiv­na pla­vu­ša ne­du­go na­kon na­pus­ti­la je es­trad­ne vo­de, a da­nas na­vod­no ži­vi u Fran­cu­skoj. Nje­zi­na sus­ta­nar­ka Sa­bi­na Će­dić (31), ko­ja je os­ta­la za­pam­će­na po po­ka­zi­va­nju go­lih gru­di u re­alityju, ta­ko­đer se po­vuk­la iz jav­nog ži­vo­te te sre­ću pro­naš­la iz­van gra­ni­ca Li­je­pe Na­še. Strp­lje­nja i ži­va­ca ni­je imao ni hvar­ski pje­vač Stje­pan Ba­ri­šić ko­jeg su di­sk­va­li­fi­ci­ra­li iz showa na­kon što je u na­va­li emo­ci­ja de­mo­li­rao ku­ći­cu na ima­nju. Iako su sva­đe i tuč­nja­ve obi­lje­ži­le ovaj re­ality, Jo­sip Ivan­čić (40) i Je­le­na Bo­san­čić (32) do­ka­za­li su da pos­to­ji i ona ljep­ša stra­na showa. Za­lju­bi­li su se is­pred ma­lih ekra­na, ali su lju­bav nas­ta­vi­li i na­kon što se re­ality za­vr­šio. Da­nas su ro­di­te­lji dvo­je dje­ce ko­ji vi­še ni­ka­da ne bi su­dje­lo­va­li u ovak­vom pro­gra­mu.

JOSIPA PAVIČIĆNa­kon što je na­pus­ti­la se­osko ima­nje, od­lu­či­la je na­pi­sa­ti knji­gu o taj­na­ma na Far­mi U tuč­nja­vi iz­me­đu bok­sa­ča i fo­to­gra­fa nas­tra­da­la je i star­le­ta Ste­fa­ni Hoh­njec. Obo­je su na­kon in­ci­den­ta di­sk­va­li­fi­ci­ra­li, a Sti­pe je is­tu ve­čer oti­šao u noć­niklub

ANAMARIA & MARIJA U če­t­vr­toj se­zo­ni ‘Far­me’ naj­kon­tro­verz­ni­ja na­tje­ca­te­lji­ca bi­la je hos­te­sa Anamaria Džam­ba­zov, a tuč­nja­vu iz­me­đu nje i Ma­ri­je Pre­ko­dra­vac na Yo­uTu­beu su pre­gle­da­li vi­še od 600.000 pu­ta

SONJA KO­VAČ Osim čes­tih sva­đa saSi­mo­nom, Sonja u showu ni­je pres­ta­ja­late­ro­ri­zi­ra­ti os­ta­le kan­di­da­te is­pu­šta­ju­ćiglas­ne pli­no­ve

SI­MO­NA & AN­TEGO­TO­VAC Naj­poz­na­ti­ji re­ality par, Si­mo­na i An­te,sva­kod­nev­no su za­bav­lja­li gle­da­te­lježes­to­kim sva­đa­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.