U no­voj pred­sta­vi glu­mim pros­ti­tut­ku oko ko­je su svi pi­ja­ni

Ro­di­te­lji su je že­lje­li ‘ču­va­ti’ od glu­me, ali ka­da je bi­la do­volj­no odras­la, Da­nas je ve­li­ka mla­da na­da

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA - Pi­še: DA­VOR LUGARIĆ

Već na­kon pr­vih ulo­ga Te­nu Ne­met Bran­kov (24) stru­ka je pro­gla­si­la bu­du­ćom zvi­jez­dom. Uos­ta­lom, za pr­vu film­sku do­bi­la je Zlat­nu Are­nu na Pul­skom fes­ti­va­lu za spo­red­nu ulo­gu u fil­mu “Tram­po­lin”.

Te­na je u me­đu­vre­me­nu di­plo­mi­ra­la, ovo­ga lje­ta, te sad ra­di na pred­sta­vi u “Pi­ja­ni” ka­za­li­šta Ga­vel­la ko­ju re­ži­ra Vi­to Ta­ufer. Mla­da glu­mi­ca igra pros­ti­tut­ku. Pre­mi­je­ra pred­sta­ve tre­ba­la bi bi­ti 15. ruj­na.

- Li­je­po je ra­di­ti s Vi­tom, do­sad ni­kad ni­sam ima­la to­li­ko slobode. Pu­šta glum­ce da se iz­ra­ze, da­je nam pu­no pros­to­ra da se ‘igra­mo’ - rek­la je Te­na i nas­ta­vi­la:

- To je oz­bi­ljan dram­ski tekst ko­ji ima te­ži­nu, ali bit će i du­ho­vi­tih si­tu­aci­ja. Ja igram pros­ti­tut­ku ko­ja je još ma­lo­ljet­na jer je Vi­to htio da bu­de što mla­đa. Ona je još dje­voj­či­ca i za­pra­vo je­di­na tri­jez­na, je­di­no ona vi­di tre­ći­nu svi­je­ta ko­ji je okru­žu­je.

Ka­že da je na­po­kon uhva­ti­la ma­lo zra­ka. Vi­še ne­ma obve­ze na Aka­de­mi­ji, a ne­ma ni no­vih pro­je­ka­ta, osim “pi­ja­nih”. Ra­di­la je ovih go­di­na na se­ri­ja­ma “Ko te ši­ša”, “Po­či­va­li u mi­ru”, “No­vi­ne”, “Cr­no-bi­je­li svi­jet”... U ka­za­li­štu je de­bi­ti­ra­la u dra­mi “Fi­ne mr­tve dje­voj­ke”, po­tom igra­la u hit-pred­sta­vi “Sje­ća­nje šu­me”, “Po­nov­no uje­di­nje­nje dvi­ju Ko­re­ja”... - Je, ima­la sam ma­lo pre­na­tr­pan ras­po­red i sad sam se ma­lo ‘očis­ti­la’. I di­plo­mi­ra­la sam pa ne­ma ni tih obve­za vi­še. Iako mi je da­nas ma­lo čud­no ka­ko sam se u ta­ko krat­kom ro­ku opros­ti­la s du­gim pe­ri­odom ko­ji sam ži­vje­la na Aka­de­mi­ji. No sve­mu do­đe kraj. Ima­la sam 12 div­nih ko­le­ga na kla­si i na­dam se da ću s nji­ma još pu­no ra­di­ti - rek­la je.

Kći slav­nih glu­ma­ca Ma­ri­ne Ne­met i Slav­ka Bran­ko­va na po­čet­ku stu­di­ja stre­pi­la je od pre­zi­me­na.

- Na po­čet­ku mi je bi­lo te­ško zbog to­ga, no kas­ni­je me to vi­še ni­je za­ni­ma­lo. Valj­da sam do­bi­la na sa­mo­po­uz­da­nju pa se ni­sam oba­zi­ra­la - priz­na­la je Te­na. U ka­za­li­štu je, prak­tič­ki, pro­ho­da­la, ali ro­di­te­lji su je na ne­ki na­čin že­lje­li “za­šti­ti­ti” od glu­me. U os­nov­noj je ško­li vi­še na­ga­nja­la lop­tu i iš­la na ba­let.

- Igra­lo smo ‘mi­je­ša­no’, bi­lo nas je i cu­ra i deč­ki­ju, a ja sam igra­la u na­pa­du i iš­lo mi je sa­svim so­lid­no. A ni­je da su ro­di­te­lji za­zi­ra­li od glu­me, sa­mo su me ma­lo ‘ču­va­li’. Kad sam bi­la do­volj­no odras­la, upi­sa­la sam se na dram­sku i to je bi­lo to - ka­že Te­na.

Kao ti­nej­dže­ri­ca je že­lje­la svi­ra­ti kla­vir, ali ni­su ga mo­gli sta­vi­ti u stan pa su je pre­ba­ci­li na vi­oli­nu. - Uni­šti­li su mi sno­ve, to mi je bi­lo groz­no. A iona­ko bi ti­nej­džer­sko do­ba naj­ra­di­je iz­bri­sa­la iz sje­ća­nja. Mo­je po­na­ša­nje je bi­lo groz­no, baš sam bi­la bun­tov­ni­ca. Ni sa­ma ne znam ko­li­ko sam ima­la pi­er­cin­ga, pa se ši­ša­la na će­la­vo, far­ba­la ko­su u ze­le­no i ru­ži­čas­to..., sa­mo da do­đem do iz­ra­ža­ja. Ma­ma se za­bri­nu­la pa ju je utje­šio Fi­lip Kri­žan kad joj je re­kao: “Pus­ti je, bit­no da se ne te­to­vi­ra”. Ne bi ni­šta u ži­vo­tu mi­je­nja­la osim svog po­na­ša­nja u to do­ba - rek­la je Te­na. Uži­va­la je ovo­ga lje­ta, a za to su zas­luž­ni i na­ši no­go­met­ni re­pre­zen­ta­tiv­ci.

- Sad sam baš in­ten­ziv­no pra­ti­la Svjet­sko pr­vens­tvo u Ru­si­ji, kad je za­vr­ši­lo, pi­ta­la sam se što ću sa ži­vo­tom. Čak se i deč­ko ma­lo za­bri­nuo - ot­kri­la je Te­na te do­da­la:

- Ši­me Vr­salj­ko je imao su­per sun­ča­ne na­oča­le i po­že­lje­la sam is­te. Svim si­la­ma sam po­ku­ša­va­la do­ći do nje­ga da saz­na ko­je su to i ka­ko da ih na­ba­vim. I, kao što vi­di­te, us­pje­la sam. S ko­le­gom glum­cem Ro­kom Si­ka­vi­com (24) u ve­zi je tri go­di­ne. Zbli­ži­la ih je glu­ma, a sa­da i ču­va­nje dje­ce ko­le­gi­ce Iva­ne Roš­čić.

- Sad su u Be­ogra­du jer im ma­ma sni­ma i ja­ko mu ne­dos­ta­ju. Obo­ža­vam tu dje­cu, Mar­gi­tu i To­ma. Su­per se za­bav­lja­mo kad ih Ro­ko i ja ču­va­mo - rek­la je mla­da glu­mi­ca.

S maj­kom Ma­ri­nom Ne­met ko­ja je osvo­ji­la na­gra­du za naj­bo­lju glu­mi­cu u Ga­vel­li 2010. go­di­ne (sli­ka li­je­vo); S maj­kom i ocem, Slav­kom Bran­ko­vom, poz­na­tim kao Cr­ni Jack iz ‘Smo­go­va­ca’ (sli­ka des­no); Na pro­ba­ma za pred­sta­vu ‘Pi­ja­ni’ (skorz des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.