BOKS: HRGOVIĆ VS. MANSOUR

PREPORUKA DA­NA RTL 22:00

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Sa­mo pet pro­fe­si­onal­nih me­če­va je iza Fi­li­pa Hr­go­vi­ća, pet čis­tih po­bje­da, a već u šes­to­me me­ču naš naj­bo­lji bok­sač će se bo­ri­ti za svo­ju pr­vu ti­tu­lu. Us­pi­je li u su­bo­tu na­ve­čer u za­gre­bač­koj Are­ni po­bi­je­di­ti is­kus­nog, 46-go­diš­njeg Ame­ri­kan­ca Ami­ra Man­so­ura, Hrgović će uze­ti in­ter­na­ci­onal­ni po­jas po ver­zi­ji WBC, što je sa­mo pr­va ste­pe­ni­ca na pu­tu do ono­ga što Fi­lip ima kao ko­nač­ni cilj - “pra­vi” nas­lov svjet­skog pr­va­ka. Pr­ve naj­a­ve go­vo­ri­le su da će mu pro­tiv­nik u Are­ni bi­ti Bri­ta­nac Cor­nish, ko­ji se oz­li­je­dio, pa ga je za­mi­je­nio Mansour, još opas­ni­ji bo­rac. I naj­ja­či pro­tiv­nik ko­jeg je Hrgović imao u do­sa­daš­njoj pro­fe­si­onal­noj ka­ri­je­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.