NEOBIČNA PRI­ČA O BENJAMINU BUTTONU

PREPORUKA DA­NA DOMA TV 22:00

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

“Ro­đen sam pod neo­bič­nim okol­nos­ti­ma”. Ta­ko po­či­nje pri­ča o neo­bič­nom slu­ča­ju Be­nja­mi­na But­to­na, snim­lje­na po knji­zi F. Scot­ta Fit­z­ge­ral­da. Film je no­mi­ni­ran za čak tri­na­est Oska­ra, uklju­ču­ju­ći i one za naj­bo­lji film, naj­bo­lju glav­nu mu­šku ulo­gu i naj­bo­lju re­ži­ju. Brad Pitt je Be­nja­min But­ton, čo­vjek ko­ji sta­ri una­zad. Ro­đen je kao sta­rac, a ka­ko sta­ri, ta­ko pos­ta­je sve mla­đi. Sa pe­de­set go­di­na za­ljub­lju­je se u tri­de­set­go­diš­nju že­nu, a nji­ho­va ve­za se ra­zvi­ja dos­lov­no u su­prot­nom smje­ru. Be­nja­min je kao i svi mi, ne mo­že za­us­ta­vi­ti vri­je­me. Rad­nja fil­ma smje­šte­na je u New Or­le­an­su, a odvi­ja se u raz­dob­lju od za­vr­šet­ka 1.svjet­skog ra­ta, pa do da­nas.

ŽANR: DRAMA, 2008., SAD REŽIJA: DA­VID FINCHER ULO­GE: BRAD PITT, CATE BLANCHETT, TILDA SWINTON, JULIA ORMOND, FAUNE A. CHAMBERS

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.