PO­S­LJED­NJI LIJEPI DAN

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 9. 9. PROGRAM - -

Drama o ži­vo­tu obi­te­lji, oca i dvo­je dje­ce, na­kon maj­či­nog sa­mo­uboj­stva. Za Lar­sa, Ma­ike i Pi­eta dan je po­čeo kao i sva­ki dru­gi: Lars je oti­šao na po­sao, a če­tr­na­es­to­go­diš­nja Ma­ike i sed­mo­go­diš­nji Pi­et u ško­lu. Maj­ka ih je, kao i sva­ko ju­tro, is­pra­ti­la. Mo­žda se s nji­ma poz­dra­vi­la na po­se­ban na­čin, ali nit­ko od njih to ni­je pri­mi­je­tio...

ŽANR: DRAMA, 2011., NJE­MAČ­KA REŽIJA: JOHANNES FABRICK ULO­GE: W. WILKE MÖHRING ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.