FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJAK, 10. 9. PROGRAM - -

HBO

11:05 Assa­ssin’s Cre­ed 13:00 Po­noć­ni spe­ci­jal 14:50

Ju­ma­nji: Do­bro­doš­li u džun­glu 16:50 Sa­jam ta­šti­ne 17:45

Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju XV

18:15 Ta­ti­ca se vra­tio za Bo­žić

20:00 Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area II 21:00 Igra­či IV 21:30 Ne­si­gur­na III 22:00 Fik­s­na li­ni­ja

HBO 2

06:00 Vi­dim sa­mo te­be 07:45 Pri­ča o igrač­ka­ma 09:05

Pi­le mo­je 10:40 Ne­što po­put lju­ba­vi 12:25 Lu­da dje­vo­jač­ka 14:05 Mla­di Shel­don 14:25 Mi­li­jar­de III 15:25 Thor 17:20 Si­ro­maš­ni, ali bo­ga­ti 19:00 Šest II 19:45 Pla­net maj­mu­na: Rat 22:05 Pan­dže 22:55 Go­mo­ra III 00:30 Zov ju­na­ka

CINESTAR TV

09:00 Vjen­ča­nja 10:45 Dre­am Te­am 12:40 Tra­že­ći lju­bav za kraj svi­je­ta 14:40 Slom­lje­na kri­la 16:30 Mo­zart i kit 18:15 Go­sford Park 20:45 Star­sky i Hut­ch 22:35 Fun­ny ga­mes U.S. 00:40 Na­ci­ja zom­bi­ja 01:25 Na­ci­ja zom­bi­ja

FOX CRIME

11:20 Tran­s­por­ter 12:15 Umor­stva u Mid­so­me­ru 14:15 Sher­lock 16:05 Dvo­jac 17:10 Bull 18:10 Eki­pa za oče­vid 19:10 Eki­pa za oče­vid 20:05 Tran­s­por­ter 21:00 Navy CIS 22:00 Juž­njač­ka kra­lji­ca

CINEMAX

07:55 Ra­zum i osje­ća­ji 10:10 Slas­ti­čar 12:00 Bo­no­bo

12:25 Med­vjed Brig­sby 14:05 Min­sko po­lje 15:50 Ra­zum i osje­ća­ji 18:05 Lju­di po­put nas 20:00 Col­la­te­ral

22:00 Ša­olin­ski no­go­met

23:50 Ču­do s Hud­so­na

FOX LIFE

14:45 Obo­ža­vaj ili pro­daj 15:15 De­set go­di­na mla­đi: SAD 16:10 Ame­rič­ka ku­ća­ni­ca 17:05 Mla­di i glad­ni 18:00 Kra­ljev­ska obi­telj 19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 20:00 Uvod u ana­to­mi­ju 21:00 Spe­ci­ja­li­zant 22:00 Sa­nja­re­nje 22:55 Ame­rič­ka ku­ća­ni­ca

EPIC DRAMA

16:10 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 17:40 Ho­tel Grand 18:25 Fran­cu­sko se­lo 19:20

De­tek­tiv Mur­doch 20:05

Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 21:00 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 22:30 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 00:00 Ku­ga

TV 1000

07:05 200 ci­ga­re­ta 08:45

Ni­ti vi­dim, ni­ti ču­jem 10:25 Praš­čić Ba­be 11:55 San za ži­vo­tom 13:35 Gos­po­din sa­vr­še­ni 15:15 Oglas do­no­si smrt 17:00 Bi­jes pod kon­tro­lom 18:45 Ku­ća od stak­la

20:30 Ti mi la­žeš naj­bo­lje

22:30 Smrtonosna zona 00:10 U ono do­ba 02:10

Pri­ča iz Bronxa

KINO TV

06:00 Ži­vot na koc­ki 08:00 Ne­oče­ki­va­na lju­bav 10:00 To­ni Er­d­mann 12:40 Blago 14:10 Emi­na sre­ća 16:00 Do zad­njeg met­ka 18:00 Ja, Da­ni­el Bla­ke 20:15 Sr­ca s ožilj­kom 22:35 Ži­vot i smrt Da­na El­do­na 00:35 Slje­po­ća 02:35 Do zad­njeg met­ka

FILM CINEMAX20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.