LI­GA NA­CI­JA: ŠPA­NJOL­SKA - HR­VAT­SKA

PREPORUKA DA­NA NO­VA TV 20:15

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Ma­lo ma­nje od dva mje­se­ca na­kon ne­za­bo­rav­nog fi­na­la Svjet­skog pr­vens­tva u Ru­si­ji, hr­vat­ska reprezentacija po­no­vo će is­tr­ča­ti na te­ren u jed­noj služ­be­noj utak­mi­ci. Bit će to pr­vi, povijesni nastup u Ligi na­ci­ja, no­vom Ue­fi­nom na­tje­ca­nju u ko­jem je Hr­vat­ska, na­rav­no, u elit­noj sku­pi­ni. Elit­ni će sa­mim ti­me bi­ti i pro­tiv­ni­ci, a za po­če­tak će to bi­ti Špa­njol­ska. Eu­rop­ski pr­va­ci iz 2008. i 2012. te svjet­ski pr­va­ci iz 2010. na po­s­ljed­nja su tri ve­li­ka na­tje­ca­nja pod­ba­ci­li, pa će kroz Li­gu na­ci­ja po­ku­ša­ti for­mi­ra­ti no­vu mom­čad. Ne­ma vi­še Ini­es­te, ne­ma ni Piqu­ea, obo­ji­ca su se opros­ti­li, ali Špa­njol­ci će na sta­di­onu Ma­nu­el Mar­tínez Va­le­ro u El­c­heu ima­ti res­pek­ta­bi­lan sas­tav. Hr­vat­sku će, s dru­ge stra­ne, pre­dvo­di­ti Lu­ka Mo­drić, ko­jeg okru­žu­ju su­igra­či iz sre­br­ne ru­ske mom­ča­di, ali i ci­je­li niz no­vih li­ca, ko­ja do­la­ze na­kon opro­šta­ja Su­ba­ši­ća, Ćor­lu­ke i Man­džu­ki­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.