NA­TA­ŠA JA­NJIĆ

‘NE­NA­DA I ME­NE SPOJILI SU MA­RI­JA­NA BA­TI­NIĆ I NJEN MUŽ’

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Upoz­na­li su nas za­jed­nič­ki pri­ja­te­lji Ma­ri­ja­na Ba­ti­nić i Ma­tej Pa­ša­lić. Ne­vje­ro­jat­no je što se nas dvo­je ni­kad ni­smo sre­li u is­tom druš­tvu svih ovih go­di­na, is­pri­ča­la je Na­ta­ša Ja­njić (36). Ot­kri­la je ka­ko su nju i or­to­pe­da Ne­na­da Me­dan­či­ća (34), s ko­jim je trud­na, Ba­ti­nić i nje­zin muž htje­li spo­ji­ti jer su bi­li si­gur­ni da su stvo­re­ni jed­no za dru­go. Glu­mi­ca je rek­la ka­ko se već pr­ve ve­če­ri po­ka­za­lo da su nji­ho­vi pri­ja­te­lji bi­li u pra­vu. Is­tak­nu­la je da je sve po­če­lo sim­pa­tič­no i spon­ta­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.